Om tilskuddet

Om tilskuddet

En energirådgiver kan hjelpe borettslaget eller sameiet ditt med å finne smarte og lønnsomme energitiltak. Her kan dere søke støtte til kostnadene som ikke dekkes av Enova.

Les her for å se hvordan du får dekket resten av kostnadene fra Enova.

Alle borettslag og sameier i Oslo kan søke om støtte.

 • Oslo kommune dekker inntil 50 prosent av kostnadene knyttet til gjennomføring av energirådgivning.
 • Total støtte fra Enova og Oslo kommune skal være maksimalt 100 prosent av kostnadene.

Øvre grense på samlet støttesum fra Enova og Oslo kommune er basert på antall enheter i boligselskapet som søker om støtte:

 • 10 – 49 boenheter: 300 000 kroner
 • 50 – 99 boenheter: 400 000 kroner
 • 100 – 149 boenheter: 500 000 kroner
 • 150 – 199 boenheter: 600 000 kroner
 • 200 -: 700 000 kroner

Kontrakt med energirådgiver kan ikke være inngått før dere har mottatt tilsagnsbrev fra Oslo kommune.

Krav til energirådgivervirksomheten:

 • Virksomheten må inneha ingeniørkompetanse på bachelornivå, med hovedvekt på bygningsteknikk- og energifag.
 • Virksomheten må inneha minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg.
 • Virksomheten må oppfylle statlige krav for energimerking av bygninger med flere boenheter.
 • Selve energikartleggingen skal ellers gjennomføres i tråd minimumskravene fra Enova.

Krav til rapportering:

Når kartleggingen er ferdig skal det sendes inn en sluttrapport til Klimaetaten. Sluttrapporten skal inneholde:

 • Kartleggingsrapport
 • Dokumentasjon på kostnader
 • Eventuelt kopi av signert kontrakt for gjennomføring av tiltak

Energirådgiveren skal i tillegg til å utarbeide en kartleggingsrapport til sameiet eller borettslaget, fylle ut et rapporteringsskjema om de vurderte energitiltakene.

Det skal være mulig for personer uten fagkompetanse å sette seg inn i innholdet i kartleggingsrapporten. Krav til innhold i kartleggingsrapporten er nærmere spesifisert i støttekriteriene til Enova.

 • Finn frem til en energirådgiver som oppfyller kravene under punktet “Kriterier for å søke”.
 • Søk Enova om støtte.
 • Motta støttevedtak fra Enova.
 • Søk om støtte fra Oslo kommune.
 • Motta tilsagnsbrev fra kommunen.
 • Inngå kontrakt med energirådgiver.
 • Etter energikartleggingen er gjennomført, sendes sluttrapport til Enova og Oslo kommune.
 • Støtten utbetales fra Enova og Oslo kommune.