Om tilskuddet

Mangler borettslaget eller sameiet ditt lademuligheter for elbil? Søk om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme.

Søknadsfristen er løpende. Tilskuddssatsen på 50 prosent støtte varer ut 2024.

NB! Det gis foreløpig inntil 2 millioner kroner i støtte. Så snart nytt EU-regelverk om bagatellmessig støtte er innført i norsk rett, vil taket være 3 millioner kroner i støtte per søker.

 • Tilskuddet er maksimalt 50% av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 8 000 kroner per ladepunkt.
 • Maksimal støttesum er 2 millioner kroner.

 • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte, så lenge de har adresse i Oslo.
 • Privatpersoner, offentlige aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte p-plass.
 • Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.

Anbefalinger

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, dette kan gjøres av utfører eller et konsulentselskap. Det bør vurderes om det er behov for en plan for håndtering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

 1. Fyll ut søknaden
 2. Legg ved pristilbud fra leverandør.
 3. Søknaden sendes automatisk inn.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Du får svar på søknaden innen 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.
 2. Send inn ferdigmelding via det elektroniske ferdigmeldingsskjemaet. Ferdigmelding skal inneholde faktura for arbeidet, bekreftelse fra installatør på antall ladestasjoner som kan kobles på anlegget og at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.
 3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt annen offentlig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Les mer på regjeringen.no.

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Send e-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Beregn beløpet du kan få:

0Velg beløp6000000
- eller -
0Velg antall500

0


elbilladere støttet i 2023

0


året da alle biler i Oslo skal være utslippsfrie

Slik søker du om støtte

 1. Planlegg nytt ladeanlegg med hjelp av ekspert

 2. Innhent tilbud på ladeinfrastruktur

 3. Send søknad til Enova

 4. Motta svar fra Enova

Andre som har fått samme tilskudd