Om tilskuddet

Innen 2030 skal transportsektoren i Oslo være utslippsfri. Skal det målet nås, trenger transportbransjen et godt utbygd nettverk av hurtigladere.

Oslo kommune lyser derfor ut en tredje runde med støtte til utbygging av offentlig tilgjengelige hurtigladere for tunge kjøretøy.

Det lyses ut støtte til utbygging av ladere til tre angitte veistrekninger som er oppgitt under “Kriterier for å søke”. Inntil 80 prosent av etableringskostnadene til hurtigladerne støttes.

Ordningen er konkurransebasert. Frist for å søke om støtte er 1.9.2024.

Søknader sendes til postmottak@kli.oslo.kommune.no.

I 2022 og 2023 gjennomførte Klimaetaten to utlysninger av støtteordningen Offentlig tilgjengelig hurtiglading. Til sammen ble det gitt tilsagn til syv ladestasjoner for tunge kjøretøy med totalt 55 ladepunkter.

Denne utlysningen gjelder derfor kun utvalgte veistrekninger der det til nå har blitt gitt ingen eller få tilsagn.

Utlysningen gjelder følgende veistrekninger: E18 fra Filipstad til kommunegrensen i vest, Ring 3 (Rv150) fra Sinsenkrysset og vestover og E6 fra Ryenkrysset til kommunegrensen i sør.   

 • Alle bedrifter med organisasjonsnummer kan søke om støtte.
 • Ladestasjonen skal profileres som en energistasjon som tilbyr fornybare drivstoff.
 • Det må søkes om støtte til minst to ladepunkter på 350 kW hver.
 • Ladepunktene skal være døgnåpne og være tilgjengelig minst 97 prosent av tiden året gjennom.
 • Ladestasjonen skal som minimum oppføres med fossilfri anleggsdrift.
 • Ladestasjonen skal utformes med tilstrekkelig areal for bruk av tunge kjøretøy over 3,5 tonn.
 • Ladestasjonen skal registreres i NOBIL ved ferdigstillelse og skal kunne dele sanntidsdata med NOBIL.
 • Ladestasjonen må befinne seg i nærheten av en av de følgende veistrekningene: E18 fra Filipstad til kommunegrensen i vest, langs Ring 3 fra Sinsenkrysset og vestover, og langs E6 fra kommunegrensen i sør til Ryenkrysset.
 • Ladestasjonen må være i drift innen 24 måneder fra tilsagnet er gitt.
 • Ladestasjonen må være innenfor Oslo kommunes grenser.

Vi har ingen mal for søknadene, men dere finner informasjonen dere trenger for å skrive søknaden i dokumentet Konkurransekriter og tilskuddsinformasjon – Tilskudd til offentlig hurtiglading til tunge kjøretøy. 

Dere utformer selv søknaden med utgangspunkt i minimumskravene og konkurransekriteriene. Det er svært viktig at det fremkommer tydelig at dere oppfyller samtlige minimumskrav.   

 • Søker oppgir selv hvilken støttesum som vil være utløsende for at laderne bygges.
 • Prosjektene som kan vise til lavest støttesum per ladepunkt og størst nærhet til en av de tre angitte veistrekningene, vil prioriteres i konkurransen om støttemidler.
 • Nærhet til angitte veistrekninger vektes 30 prosent, støtte per ladepunkt vektes 70 prosent.
 • Det settes av inntil 10 millioner kroner i støtte til hver av de tre veistrekningene. Det kan gis støtte til flere prosjekter per strekning. 

 • Alle bedrifter med organisasjonsnummer kan søke om støtte.