Om tilskuddet

Om ordningen

Alle med parkeringsarealer kan søke om å få dekket inntil 20 prosent av kostnadene ved å opprette ladeplasser. Ladeplassen må kunne brukes av alle.
 
 • Tilskuddsordningen er konkurransebasert. Første søknadsfrist er 30. april.

NB! Det gis foreløpig inntil 2 millioner kroner i støtte. Så snart nytt EU-regelverk om bagatellmessig støtte er innført i norsk rett, vil taket være 3 millioner kroner i støtte per søker.

 • Inntil 20 prosent av kostnadene dekkes.
 • Maksimalt støttebeløp er 2 millioner kroner.
 • Ordningen er konkurransebasert. Det betyr at prosjektene som kan vise til størst ladeeffekt per omsøkt krone vil vinne frem.

 • Innhent pristilbud på ladeplassene.
 • Oppgi hvilken støttesum som vil være utløsende for at du bygger ladeplassene. Du kan søke om å få dekket inntil 20 prosent av kostnadene.
 • Motta svar på søknaden.
 • Etter ladeplassene er installert, send ferdigmelding med fakturakopier til klimaetaten.
 • Tilskuddet utbetales.

 • Det kan kun søkes om tilskudd til ladedekning utover de seks prosentene parkeringsplasseiere har plikt til å tilby gjennom parkeringsforskriften.
 • Hvert ladepunkt skal ha en effekt på minst 7,2 kW.
 • Det skal være mulig å stå parkert i minst 10 timer sammenhengende i løpet av døgnet.
 • Parkeringsavgift og pris under lading skal ikke være høyere enn på kommunens ladeplasser de første fem årene etter åpning av laderne.

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt annen offentlig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Les mer på regjeringen.no.

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.