Om tilskuddet

Klima- og energifondet gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og pilotprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger og -teknologier. Det er ønskelig med prosjekter knyttet til både produksjon og bruk av energi.

Målet med støtte til FoU- og pilotprosjekter er å utvikle eller vise frem nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene, øke energieffektiviteten og øke produksjonen av fornybar energi i Oslo.

Søknadsfristen er løpende.

Søknaden sendes på e-post til trond.moengen@energidata.no

Prosjektene som støttes må ha en direkte relevans for Oslo. De må være tilstrekkelig innovative og nyskapende til at de kan tildeles støtte med hjemmel i statsstøtteregelverkets unntak under EUs gruppeunntaksforordning (GBER) artikkel 25, støtte til Forskning og utvikling. Det vil si industriell forskning, eksperimentell utvikling eller forundersøkelser.

Følgende kriterier legges til grunn ved behandling av søknaden:

 • Innovasjonsgrad
 • Forskningsinnhold og forskningens relevans for prosjektet
 • Samfunnsøkonomisk nytteverdi
 • Direkte effekt for Oslo
 • Plan for gjennomføring av prosjektet
 • Evne til gjennomføring
 • Gjennomføringsevne

Skriv søknaden. Klimaetaten har laget en veileder og en mal for søknaden. Malen er en disposisjon for prosjektbeskrivelsen som setter oss i stand til å evaluere prosjektet.

Dette er hovedpunktene:

 • Bakgrunn – kort om problemstillingen
 • Om prosjektet – hva skal gjøres
 • Hva skal oppnås – mål
 • Nytteverdi i Oslo
 • Budsjett
 • Finansieringsplan
 • Søkt beløp

Se flere detaljer i:

2. Send inn søknaden. Søknad med vedlegg sender du på e-post til trond.moengen@energidata.no

3. Motta svar. Vi tar kontakt med dere i løpet av søknadsprosessen. Behandlingstid vil avhenge av prosjektets natur. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

4. Send inn ferdigmelding. Ferdigmelding skal inneholde dokumentasjon spesifisert i tilsagnsbrevet. Ferdigmeldingen skal som regel inneholde kostnadsoversikt og erfaringsrapport.

5. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.

Du kan klage hvis du har fått helt eller delvis avslag på søknaden. Klagen sender du til fondet@kli.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?