Om tilskuddet

Om tilskuddet

Vi har delt ut midlene som var satt av til ordningen, og har derfor stengt for nye søknader. Det vil gis tilsagn til allerede innsendte søknader som oppfyller søknadskriteriene.

En energirådgiver kan hjelpe borettslaget eller sameiet ditt med å finne smarte og lønnsomme energitiltak. Her kan dere søke støtte til 30 prosent av utgiftene fra Oslo kommunes klima- og energifond.

Les her for å se hvordan dere i tillegg får dekket halvparten av kostnadene fra Enova. OBS: Dere må få godkjent støtte fra Enova før dere søker kommunens tilskudd.

Alle borettslag og sameier i Oslo kan søke om støtte.

 • Oslo kommune dekker inntil 30 prosent av kostnadene knyttet til gjennomføring av energirådgivning*.
 • Total støtte fra Enova og Oslo kommune skal være maksimalt 80 prosent av kostnadene.

Øvre grense på samlet støttesum fra Oslo kommune og Enova er basert på antall enheter i boligselskapet som søker om støtte:

 • 10 – 49 boenheter:     240 000 kroner
 • 50 – 99 boenheter:     320 000 kroner
 • 100 – 149 boenheter: 400 000 kroner
 • 150 – 199 boenheter:  480 000 kroner
 • 200 -:                              560 000 kroner

*Klima- og energifondet gir ikke støtte til borettslagets/boligsameiets egeninnsats for gjennomføring av kartleggingen. Merverdiavgift på innkjøpte tjenester inngår ikke som del av godkjente kostnader for virksomheter som er registrert i merverdiregisteret.

Kontrakt med energirådgiver kan ikke være inngått før dere har mottatt tilsagnsbrev fra Oslo kommune.

Krav til energirådgivervirksomheten:

 • Rådgiveren må inneha ingeniørkompetanse på bachelornivå, med hovedvekt på bygningsteknikk- og energifag.
 • Rådgiveren må inneha minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg.
 • Virksomheten må oppfylle statlige krav for energimerking av bygninger med flere boenheter.
 • Selve energikartleggingen skal ellers gjennomføres i tråd minimumskravene fra Enova.

Krav til rapportering:

Når kartleggingen er ferdig skal det sendes inn en sluttrapport til Klimaetaten. Sluttrapporten skal inneholde:

 • Kartleggingsrapport
 • Dokumentasjon på kostnader
 • Eventuelt kopi av signert kontrakt for gjennomføring av tiltak
 • Bekreftelse på utbetaling av støtte, samt støttens beløp, fra Enova

Energirådgiveren skal i tillegg til å utarbeide en kartleggingsrapport til sameiet eller borettslaget, fylle ut et rapporteringsskjema om de vurderte energitiltakene.

Det skal være mulig for personer uten fagkompetanse å sette seg inn i innholdet i kartleggingsrapporten. Krav til innhold i kartleggingsrapporten er nærmere spesifisert i støttekriteriene til Enova.

 • Finn frem til en energirådgiver som oppfyller kravene under punktet «Kriterier for å søke».
 • Søk Enova om støtte.
 • Motta støttevedtak fra Enova.
 • Søk om støtte fra Oslo kommune.
 • Motta tilsagnsbrev fra kommunen.
 • Inngå kontrakt med energirådgiver.
 • Etter energikartleggingen er gjennomført, sendes sluttrapport til Enova og Oslo kommune.
 • Støtten utbetales fra Enova og Oslo kommune.

Endring av tilskuddssatser

Fra 7. juni klokka 15.00 justerte Klimaetaten tilskuddssatsen i ordningen fra 50 til 30 prosent av utgiftene. Hensikten  er at flere skal få mulighet til å få støtte til tiltaket fra Klima- og energifondet. Egenandelen vil kunne bidra til en høyere gjennomføringsgrad av kartleggingene som har fått tilsagn, og dermed også utløse flere energitiltak per støttet krone.