Klimastrategi for Oslo mot 2030

Transport

  • Gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo. Biltrafikken skal redu- seres med en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015, og med et delmål på 20 prosent innen 2023
  • At alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030. Kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028
  • At alle varebiler skal være utslippsfrie. All tungtransport i Oslo skal være utslippsfri eller bruke bærekraftige fornybare drivstoff innen 2030
  • Havnevirksomhet og ferdsel på fjorden skal være tilnærmet utslippsfri