Klimastrategi for Oslo mot 2030

Areal

  • Oslo skal forvalte Marka slik at karbonlagrene i skogen ivaretas, gir naturen mulighet til å til- passe seg klimaendringene og slik at Markas bidrag til å forebygge konsekvenser av klima- endringene bevares
  • Oslo skal bevare og restaurere vassdrag, fjord, parker og friområder. Oslo skal utvikle byen innenfra og ut og fortette ved kollektiv- knutepunkter