Klimastrategi for Oslo mot 2030

2.1.3 Mål for reduksjon i klimagassutslipp i 2030

Det er laget et grundig faggrunnlag som underbygger at det er mulig å nå klimamålet fra gjeldende klima- og energi- strategi, gitt fortsatt virkemiddelutvikling. Derfor foreslår byrådet følgende mål for reduksjon i klimagassutslipp:

Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 prosent sammenliknet med 2009

Klimaarbeidet i Oslo skal ta utgangspunkt i beste tilgjengelige kunnskapsgrunnlag. Miljødirektoratet har i samarbeid med SSB publisert ny og forbedret statistikk over klimagassutslipp på kommunenivå. Den nye statistikken har flere utslippssektorer enn tidligere (blant annet sjøfart) og gjelder årene 2009-2018.

Oslos tidligere klimamål hadde 1990 som referanseår. Den nye statistikken har startår i 2009. For å kunne vurdere måloppnåelse må utslippene i målåret og referanseåret beregnes på samme måte. Ved å bruke 2009 som referanseår kan hele tidsserien brukes i vurdering av utviklingen i klimagassutslippene i Oslo.

Endring av referanseåret vil ikke ha store konsekvenser for 2030-målet, annet enn at det vil gjøre det metodisk robust. Behovet for utslippsreduksjon vil ikke vesentlig endres, ettersom Oslo skal bli tilnærmet utslippsfri i 2030. Utslipp fra sjøfart, som ikke har vært omfattet av Oslos klimamål til nå, er inkludert i det nye målet. Dermed omfatter Oslos klimamål alle sektorer i den nye kommunefordelte utslippsstatistikken fra Miljødirektoratet. I utslippene fra sjøfart inngår utenlandsfergenes utslipp innenfor Oslos grenser.

Målet forutsetter samarbeid med staten om å etablere fullskala karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud (Fortum Oslo Varme AS). Dersom de nasjonale målene som er omtalt i 2.2.2 skulle bli svekket, eller ikke blir fulgt opp med tilhørende virkemidler for å nå dem, vil det bli vanskeligere å nå Oslos mål.

Veien til målet har betydning for jordens klima og for folks hverdag og bomiljø i byen. Det er derfor om å gjøre å slippe ut minst mulig hvert år på veien til målet. Norge har et nasjonalt mål om å redusere klimagassutslipp fra ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005. Regjeringen planlegger å oppnå dette ved å kutte 18,8 millioner tonn akkumulert for perioden 2021-2030, sammenlignet med en referansebane. Beregnet på tilsvarende måte vil Oslos akkumulerte utslippskutt i perioden utgjøre drøyt 5 millioner tonn. Oslos klimapolitiske ambisjonsnivå tilsvarer altså mer enn en firedel av det nasjonale kuttet i ikke-kvotepliktig sektor i perioden.