Klimastrategi for Oslo mot 2030

2.2.2 Klimamål for skog og andre landarealer

Den nye statistikken muliggjør et nytt klimamål for skog og andre landarealer, og byrådet foreslår derfor følgende mål:

Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket i skog og annen vegetasjon øker mot 2030.

Diagram: Utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk. Kilde: Miljødirektoratet/Nibio

Figur 3. Utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk. Kilde: Miljødirektoratet/NibioFigur 3. Utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk. Kilde: Miljødirektoratet/Nibio

Merk at dette målet holdes atskilt fra målet om 95 prosent reduksjon i utslippene. Tiltak som øker naturens lagre av karbon, skal ikke erstatte utslippsreduksjoner i transport, avfallshåndtering, bygg og andre sektorer og på den måten svekke Oslos samlede klimaambisjoner.

Siden statistikken om karbonlagre, opptak og utslipp fra skog og arealbruk er ny, må mål og virkemidler utvikles videre framover. Det kan være aktuelt å revidere og ytterligere kvantifisere dette målet på bakgrunn av økt kunnskap.