Klimastrategi for Oslo mot 2030

Sammendrag

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klima- arbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Gjennomføring av strategien vil styrke kommunens posisjon som en internasjonalt ledende miljøby og er en forutset- ning for å nå ambisiøse klimamål. Flere av satsingene viderefører arbeidet som allerede er satt i gang, andre er nye prioriteringer. For å lykkes i klimaarbeidet er det behov for en koordinert tilnærming på tvers av sektorer.

Bystyret ber byrådet gjennom de årlige budsjettene, inkludert klimabudsjettene, i økonomiplanperioden vise hvordan byrådet skal følge opp klimastrategien.

Klimautfordringen er sammensatt. Den handler om vår tilpasning til forventede klimaendringer, om utslipp fra fossile forbrenningsprosesser, om utslipp og opptak av karbon i vegetasjon og jordsmonn, om utslipp knyttet til de varene og tjenestene som Oslos innbyggere benytter seg av og om energibruk. I tillegg handler den om klimavennlig byplanlegging og -utvikling. Byrådet ønsker å føre en klimapolitikk som speiler hele denne bredden. Bystyret har vedtatt fem klimamål, hvorav tre er nye sammenlignet med forrige strategi.

Visjon for klimabyen Oslo

I 2030 er Oslo en by tilnærmet uten utslipp av klimagasser. Omstillingen av Oslo til et klimatilpasset nullut- slippssamfunn skal bidra til å skape en sunn, trivelig og velfungerende by uten store sosiale forskjeller og med renere luft og vann.

Oslo er en arena for innovasjon, utprøving og kommersialisering av nye klimaløsninger, der klimapolitikken og næringspolitikken understøtter hverandre.

Oslo driver fram et taktskifte i miljø- og klimapolitikken nasjonalt og globalt.

Oslo bidrar til større og tidligere utslippskutt i andre byer og land ved å formidle våre løsninger og erfaringer.

Fra senest 2030 er Oslo en «karbonnegativ by», det vil si at Oslo bidrar til å redu- sere mengden klimagasser i atmosfæren gjennom både biologisk og industriell karbonfangst og lagring.