Klimastrategi for Oslo mot 2030

2.1 Klimagassreduksjon

I forrige klima- og energistrategi (bystyresak 195/2016) ble det vedtatt et mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Målet forutsatte samarbeid med staten om karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, som er Oslos største punktutslipp av CO2. Utslippene i 1990 var anslått til 1,2 millioner tonn da disse målene ble fastsatt. Utslippet i 2030 skulle derfor ikke overstige 60 000 tonn.