Klimastrategi for Oslo mot 2030

2.5.2 Mål for forbruksbaserte utslipp

Byrådet vil øke oppmerksomheten om de klimagassutslippene som Oslo bidrar til gjennom vårt forbruk av varer og tjenester produsert utenfor kommunens grenser. Det er vesentlig å tilegne seg mer kunnskap på dette området, slik at byer kan ta ansvar for å redusere sine negative miljøpåvirkninger utenfor selve byen.

Selv om Oslo kommune har færre direkte virkemidler til å redusere de forbruksbaserte utslippene, er det visse områder der vi har betydelig direkte innflytelse. Dette gjelder særlig bruk av kommunens innkjøpsmakt ved anskaffel- ser til egne virksomheter.

Kommunen kan arbeide for å påvirke befolkningens og næringslivets forbruksbaserte utslipp gjennom tiltak som stimulerer til økt ombruk og redusert materielt forbruk. Det er viktig å identifisere tiltak som kan gjøre det enklere å velge miljøvennlige løsninger og forbruk som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Oslo kan også søke å påvirke statlige og regionale beslutninger som kan påvirke Oslos forbruksbaserte klimagassutslipp.

Byrådet foreslår følgende mål for forbruksbaserte utslipp:

Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020

Per i dag er datagrunnlaget for usikkert til å fastsette en tydelig kvantifisering av dette målet. Byrådet vil innen 2021 komme tilbake med forslag til kvantifisering, enten målt som reduksjon i CO2-ekvivalenter, dersom dette lar seg gjøre, eller andre indikatorer for utviklingen på områder som utgjør de største kildene til forbruksbaserte utslipp. Omstillingen av Oslo til en klimatilpasset nullutslippsby skal bidra til å skape en sunn, trivelig og velfungerende by. For kommunens egne innkjøp innenfor bygg og infrastruktur skal det innen 2021 etableres et tallfestet reduksjons- mål. Dette skal gjøres på basis av en kartlegging av utslipp i denne sektoren og en vurdering av løsninger og potensial for utslippsreduksjon.