Klimastrategi for Oslo mot 2030

2.5.1 Status

Ulike utredninger anslår at Oslos forbruksbaserte utslipp av klimagasser er mellom 6 og 12 ganger høyere enn ut- slippene innenfor Oslos grenser. Det er grunn til å anta at de forbruksbasert utslippene vokser, både for kommunale virksomheter og for innbyggere og næringsliv i Oslo. Forbruksbaserte utslipp er et område der kunnskapen, både om kildene til utslipp og omfanget av dem, er betydelig svakere enn for de utslippene som skjer i Oslo.

På flere områder har Oslo kommune allerede iverksatt tiltak som bidrar til å redusere de forbruksbaserte utslippene, bl.a. gjennom krav i kommunens anskaffelsesstrategi, gjennom omfattende arbeid i byggforetakene for å redusere miljø- og klimabelastningen av materialvalg og gjennom et kretsløpsbasert avfallssystem med høy grad av material- gjenvinning. Tiltak for redusert matsvinn og redusert kjøttforbruk i egne virksomheter bidrar også til reduserte klimagassutslipp

Forbruksbaserte utslipp får stadig mer oppmerksomhet internasjonalt. Allerede i dag er hoveddelen av globale klima- gassutslipp forbundet med forbruk og investeringer i byområder. Med den kraftig veksten i verdens byer som forventes de neste tiårene, er det avgjørende at byene også reduserer sine bidrag til klimagassutslipp utenfor bygrensen.