Klimastrategi for Oslo mot 2030

2.1.1 Statusbeskrivelse

Ifølge nyeste utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet var klimagassutslippene i Oslo i 2018 på 1,3 mill. tonn CO2- ekvivalenter (figur 1). Fra 2009 til 2015 viser statistikken at utslippene gikk svakt nedover. I hele perioden fra 2009 til og med 2018 er utslippene samlet redusert med 12 prosent. Utslippsstatistikken ble fram til 2015 bare publisert annet hvert år. Det framgår av søylene i figur 1. Etter 2015 publiseres statistikken årlig, blant annet etter ønske fra Oslo. Årlig statistikk gjør det enklere å følge effekter av tiltak og å utvikle årlige klimabudsjetter.

Årsakene til nedgangen i utslipp er i hovedsak reduserte utslipp fra veitrafikk og oppvarming. Utslippene fra avfalls- forbrenning og annen mobil forbrenning (bygg og anlegg) har gått noe opp i perioden.

Klimagassutslippene fra veitrafikk utgjorde i 2018 47 prosent av de totale klimagassutslippene, mens forbrenning av avfall er den nest største utslippskilden og utgjør 21 prosent av utslippene. Den tredje største utslippskilden er annen mobil forbrenning (anleggsdiesel) med 20 prosent av de totale klimagassutslippene i 2018.

Statistikken over norske kommuners klimagassutslipp lages av det statlige Miljødirektoratet. Denne statistikken er blitt vesentlig forbedret de siste årene og er sannsynligvis den beste noen kommune eller by i verden har tilgang på. Like fullt er det fortsatt viktige punkter som bør forbedres. Oslo deltar aktivt med råd og innspill til direktoratets arbeid med dette.