Budsjett og strategi

Klimastrategi for Oslo mot 2030

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Last ned fullversjon av rapport:

Klimastrategi2030_langversjon_web_enkeltside

1.2 Prosess for faggrunnlag

For å framskaffe et godt faglig grunnlag for utarbeidelsen av en ny klimastrategi for Oslo, fikk Klimaetaten i juni 2018 i oppdrag å utvikle et slikt faggrunnlag. I oppdraget til etaten ble det lagt vekt på at faggrunnlaget skulle utarbeides gjennom en sektorovergripende prosess, med deltakelse fra Oslos virksomheter og andre relevante aktører. Det ble også lagt vekt på at faggrunnlaget skulle ha en helhetlig tilnærming som munnet ut i anbefalinger for både klima- tilpasning og klimagassreduksjon.

I arbeidet med faggrunnlaget gjennomførte Klimaetaten konsultasjoner og innspillsrunder med næringsliv, organisa- sjoner og kommunale virksomheter. Det ble avholdt seminarer om spesifikke tema og et åpent høringsmøte. Et utkast til faggrunnlag ble sendt på offentlig høringsrunde, og det kom inn til sammen 75 skriftlige høringsinnspill i denne runden. Alle mottatte innspill er gjennomgått og faggrunnlaget er justert og oppdatert på flere områder etter høringen. Faggrunnlaget for en ny klimastrategi bygger på kunnskap og erfaringer fra et stort antall konkrete klima- tiltak og pilotprosjekter som kommunen selv har gjennomført, i tillegg til statistikk, rapporter og analyser fra eksterne aktører og innspill fra høringsrunden. Klimastrategien bygger også videre på kunnskapsgrunnlaget fra byens klima- og energistrategi fra 2016. Klimaetatens rapport «Faggrunnlag til Klimastrategi 2030» og alle underliggende utredninger er tilgjengelige på Oslo kommunes nettsider. Her ligger også samtlige mottatte høringsuttalelser til utkastet til faggrunnlag.