Budsjett og strategi

Klimastrategi for Oslo mot 2030

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Last ned fullversjon av rapport:

Klimastrategi2030_langversjon_web_enkeltside

Klimaledelse

  • Oslo kommune skal gjennom kommunikasjon, dialog, opplæring og samarbeid stimulere innbyg- gere og næringsliv til klimavennlig atferd
  • Oslo kommune skal tilrettelegge for klimavennlig innovasjon og omstilling gjennom tett samarbeid mellom kommunen og byens næringsliv, forskere, organisasjoner og innbyggere
  • Oslo kommunes system for klimastyring skal videreutvikles. Klimamål skal være styrende for kommunens budsjetter, og klimabudsjett skal inngå i kommunens årlige budsjetter. Hensyn til utslippsreduksjoner og et endret klima skal ivare- tas i alle relevante beslutninger
  • Oslo kommune skal samarbeide tettere med stat, region og andre storbyer for å sikre at kommunen blir en nullutslippsby som er rustet til å takle de klimaendringene som kommer
  • Oslo kommune skal samarbeide internasjonalt for å tilegne seg kunnskap om de beste klimaløsnin- gene, samt dele erfaringer og spre klimaløsninger internasjonalt som raskt kan redusere utslipp