Budsjett og strategi

Klimastrategi for Oslo mot 2030

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Last ned fullversjon av rapport:

Klimastrategi2030_langversjon_web_enkeltside

Avfall

  • Oslo skal ha en kretsløpsbasert avfalls- og av- løpshåndtering basert på ombruk, materialgjen- vinning og energigjenvinning som ikke gir utslipp av klimagasser