Budsjett og strategi

Klimastrategi for Oslo mot 2030

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Last ned fullversjon av rapport:

Klimastrategi2030_langversjon_web_enkeltside

2.3.1 Status

Energibruken svinger noe fra år til år, blant annet som følge av værforhold. Det totale energiforbruket i Oslo var 14,3 TWh i 2009 (se figur 4) og 14,9 TWh i 2018. Med en befolkningsvekst i perioden på nesten 100 000 personer, inne- bærer det at energiforbruket per innbygger har blitt redusert med 11 prosent per innbygger – fra ca 24 800 kWh per innbygger i 2009 til 22 100 kWh i 2018. Dette kan blant annet skyldes bedre isolerte bygg, med bruk av mer energieffektiv oppvarming, og overgang fra oljefyring til ulike varmepumpeløsninger.

76 prosent av energiforbruket i 2018 var fornybart og 24 prosent fossilt (se figur 5). Den fossile energibruken skjer i hovedsak i transportsektoren.

Diagram: Utvikling i Oslos totale energibruk fra 2009 til 2018, og antall innbyggere. Kilde: SSB og Fjernkontrollen.no

Figur 4. Utvikling i Oslos totale energibruk fra 2009 til 2018, og antall innbyggere. Kilde: SSB og Fjernkontrollen.no

Diagram: Oslos energiforbruk (TWh) i 2018 fordelt på energibærer. Kilde: Fjernkontrollen.no og SSB