Tilpasning til et endret klima

Er Oslo tilpasset klimaendringene?

Økt ekstremnedbør vil spesielt prege risikobildet i tiden som kommer, noe som kommer tydelig fram i Klimaprofilen for Oslo og Akershus: Siden begynnelsen av 2000-tallet har Oslo opplevd ekstremnedbør i form av styrtregn nesten hvert år, noe som har ført til store materielle skader. Et viktig mål for Oslo kommune er dermed at Oslos evne til å tåle klimaendringer styrkes.

Det er bred oppslutning om at det er viktig at Oslo skal bli en by som tåler klimaendringene bedre blant de som bor i hovedstaden: 3 av 4 (74 prosent) oppgir at de anser dette som svært eller ganske viktig. Samtidig ser man en markant nedgang siste år i å vite om egen bolig/bygning er sikret mot mer hyppig og intenst styrtregn: I 2020 sa 60 prosent seg enig, mens i 2021 var samme andel redusert til 48 prosent. Videre oppgir 44 prosent at de er bekymret for at Oslo ikke er godt nok rustet til å takle klimaendringene og mer ekstremvær.

tilpasning klima

I Schweigaards gate sørger regnbed for å ta unna overflatevann ved kraftige regnskyll og dermed motvirke oversvømmelser. Fotograf Fartein Rudjord

Få har hatt problemer med overvann

Blant de som disponerer egen tomt, oppgir 40 prosent av oslobeboere at de er klar over at man selv har ansvaret for overvannsproblemer. 60 prosent visste derimot ikke dette. Det er imidlertid få som svarer at de har hatt  slike utfordringer selv. Ved spørsmål om man har hatt relaterte problemer på tomten man disponerer, svarer kun 6 prosent bekreftende. 67 prosent oppgir at de ikke har hatt det, mens 27 prosent ikke har egen tomt. Blant de som har hatt slike problemer, sier 46 prosent at problemene har ført til at man har planlagt eller planlegger å gjøre endringer på tomten/i hagen, mens 37 prosent sier de ikke har det. Videre har 62 prosent gjort tiltak mot styrtregn og utfordringer med overvann når man har gjort endringer på egen tomt.