Sammendrag

Befolkningsundersøkelsen

Klimatiltak befolkningen selv gjør

Undersøkelsen viser at mange har tatt klimavennlige valg i løpet av året. Flere har blant annet kildesortert og redusert matsvinn hjemme. På spørsmål om hvor sannsynlig det er at folk vil kildesortere, svarer 61 prosent at de allerede gjør dette. Det er en økning på 16 prosentpoeng fra i fjor. Hele 63 prosent svarer at de allerede kildesorterer plast i blå pose, som er en oppgang fra 46 prosent fra i fjor. Flere ønsker også å fortsette de gode transportvanene de har fått under koronapandemien, som å sykle og gå mer.

Foto: Per Christian Lind

87 prosent av osloborgerne oppgir at de enten allerede har begynt å gå mer eller planlegger å gå mer de kommende årene, mens 59 prosent svarer at de enten allerede sykler mer eller planlegger å sykle mer. Begge resultatene er en økning fra fjoråret. Det er flere som planlegger å kjøre bil i mindre grad: 44 prosent opplyser at de enten har eller skal kjøre bil mindre, som er en økning på 5 prosentpoeng fra 2020. Videre er det færre som planlegger å benytte seg av kollektivtransport til arbeid eller skole: I 2020 sa 2 av 3 (66 prosent) at de enten allerede har iverksatt eller planlegger å reise oftere med kollektiv transport til arbeid eller skole. I år har samme oppslutning falt med 11 prosentpoeng til 55 prosent.

Korona og klimaprioriteringer

7 av 10 sier seg enig i at pandemien minner oss om hvor viktig det er å være forberedt på fremtidige kriser som klimaendringene kan forårsake, fordelt på 73 prosent av Oslos befolkning og 69 prosent i gamle Akershus. Rundt halvparten mener at politikerne burde vise samme handlekraft overfor klimautfordringer som ved pandemien. 53 prosent sier seg enig i dette i Oslo og 47 prosent i nabokommunene. Videre oppgir om lag 6 av 10 at pandemien gir mulighet til omstilling til et mer klimavennlig samfunn, fordelt mellom 61 prosent enighet i Oslo og 57 prosent i gamle Akershus.

Veidekkes mobilitetscontainer

Veidekke er blant arbeidsgiverne som har lagt til rette for at de ansatte skal kunne sykle til jobb, blant annet på byggeplaser med egne containere for elsykler og elsparkesykler.

Blant osloborgere oppgir 55 prosent at de enten i større grad eller i mye større grad jobber på hjemmekontor. Like mange (54 prosent) sier de har reist mindre i forbindelse med arbeid. 79 prosent sier at de har reist mindre på fritiden. 65 prosent svarer at de har reist mindre kollektivt. Samtidig har folk både gått og syklet mer. Det er omtrent like mange som svarer at de har kjørt mer (27 prosent) som at de har kjørt mindre bil (25 prosent).

Holdninger til Oslo som klimaby

Flertallet i befolkningen støtter Oslos mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Totalt oppgir 68 prosent av Oslos befolkning at de synes dette er svært eller ganske viktig. I nabokommunene i gamle Akershus er samme oppslutning noe lavere, 60 prosent. 57 prosent av Osloborgere sier seg enig i at arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i. 50 prosent oppgir at det er viktig at Oslo går foran andre byer for at Norge skal nå sine klimamål. Dette er en nedgang på 8 prosentpoeng fra 2020, hvor 58 prosent mente det samme. Vi finner tilsvarende tendens i gamle Akershus, hvor 39 prosent anser dette som viktig. Det er en nedgang på 6 prosentpoeng fra i fjor.

Holdninger til trafikken i Oslo

I Oslo er 43 prosent av befolkningen villig til å bruke bilen mindre for å begrense utslipp, mens 38 prosent i nabokommunene i Viken svarer det samme. 45 prosent av osloborgere mener at Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt, mens oppslutningen er 35 prosent i nabokommunene i Viken. Blant de som bor i Oslo, oppgir 72 prosent at det bør satses mer på kollektivtrafikken for å redusere behovet for bil i Oslo-området. Oppslutningen er noe lavere blant de som bor i gamle Akershus, 63 prosent.

Blant de som bor i Oslo er det en økning i å bruke el-sparkesykler siste år. 3 av 10 (31 prosent) oppgir at de har brukt dette det siste året, sammenlignet med 1 av 4 (24 prosent) året før. Videre er det betydelig oppslutning (82 prosent) om at det er behov for regulering tilknyttet hvor mange el-sparkesykler til utleie som kan være i byen. Det er en økning på 7 prosentpoeng fra 2020. El-sparkesyklene gjør at befolkningen opplever det som farligere å være fotgjenger (84 prosent) – som er en vekst fra fjoråret på 6 prosentpoeng.

Tilpasning til et endret klima

3 av 4 (74 prosent) av de som bor i Oslo svarer at det er svært eller ganske viktig at Oslo skal bli en by som tåler klimaendringene bedre. Samtidig ser man at det er markant flere som er bekymret for om egen bolig/bygning er sikret mot mer hyppig og intenst styrtregn: I 2020 svarte 60 prosent at egen bolig var godt sikret, i 2021 var samme andel redusert til 48 prosent. Videre oppgir 44 prosent at de er bekymret for at Oslo ikke er godt nok rustet til å takle klimaendringene og mer ekstremvær.

Blant de som disponerer egen tomt, oppgir 40 prosent av oslobeboere at de er klar over at man selv har ansvaret for overvannsproblemer, mens 60 prosent derimot ikke visste dette. Det er få som har erfart slike utfordringer i 2021: Ved spørsmål om man har hatt relaterte problemer på tomten man disponerer, svarer kun 6 prosent bekreftende.

Næringslivsundersøkelsen

Konsekvenser av koronapandemien

Undersøkelsen viser at over halvparten (56 prosent) av virksomhetene innen service, industri og handel i Oslo sier at koronapandemien har påvirket bedriftens daglige drift enten i stor eller i ganske stor grad. 35 prosent svarer at det har vært økonomisk krevende i denne perioden. 40 prosent har permittert og 15 prosent har nedbemannet. Likevel viser undersøkelsen at det også er noen lyspunkter: 19 prosent opplyser at de har hatt økonomisk vekst i kjernevirksomheten, og 16 prosent har fått nye forretningsmuligheter.

Bare 10 prosent oppgir at koronapandemien har hindret gjennomføring av planlagte klimatiltak Resultatene viser også at bedriftene vil vurdere å videreføre tiltak fra koronaperioden knyttet til fleksibilitet rundt hvor og når arbeidet gjennomføres.. 7 av 10 mener det i framtiden er aktuelt å erstatte reising med digitale møter og å åpne for delvis hjemmekontor, hhv. 71 og 69 prosent.

Utbruddet av koronaviruset viser at næringslivet i Oslo var i stand til å snu seg rundt og iverksette omfattende endringer i virksomheten raskt og effektivt: Resultatene viser at 75 prosent av bedriftene i undersøkelsen er enig i at pandemien viser næringslivets omstillingsevne. Samtidig viser også undersøkelsen at koronapandemien har vært en oppvekker for virksomhetene: 88 prosent mener at pandemien viser hvor viktig det er å være forberedt på fremtidige kriser.

Holdninger til klimatiltak

Service-, handel- og industrivirksomhetene i Oslo ble også spurt om hvilke klimatiltak de har gjennomført. 78 prosent av bedriftene svarer at de helt eller delvis har lokaler nært et kollektivknutepunkt.  65 prosent av selskapene har garderobe med dusj for ansatte som velger aktiv jobbreise. Nær alle bedriftene (96 prosent) svarer at de kildesorterer avfall og 3 av 4 virksomheter (73 prosent) har satt inn tiltak for å redusere mengden avfall. Videre ser vi at nær 4 av 10 av virksomhetene (38 prosent) allerede har tatt i bruk elektriske kjøretøy i kjernevirksomheten.

Virksomhetene ble stilt spørsmål om deres holdninger til ulike klima- og miljøtiltak. På spørsmål om å gi varebiler med nullutslipp fordeler ved leveranser i sentrale byområder, som lengre leveringstidspunkter, svarer 47 prosent at de er positive til tiltaket. 43 prosent er for å gi elektriske varebiler prioritert tilgang til parkering og varelevering, sammenlignet med biler som går på diesel eller bensin. Halvparten (49 prosent) opplyser at de er positive til tyngre vekting av miljø- og klimahensyn i offentlige anbud. 41 prosent er videre for økt miljødifferensiering i bompengeavgiftene.

Tabeller med alle resultater: