Klima- og miljøledelse

For å være i stand til å nå målet om å begrense den globale temperaturstigningen til maksimalt 2 grader, fastsatt i Paris-avtalen, er man avhengig av at næringslivet bidrar. Et naturlig utgangspunkt er å føre klimaregnskap, slik at bedriften får en oversikt over egne klimagassutslipp og derifra kan definere målrettede tiltak for å redusere selskapets miljøavtrykk.

Resultatene viser at 18 prosent av virksomhetene fører klimaregnskap. Det er en positiv utvikling de siste årene, hvor 16 prosent gjorde det i 2020 og 12 prosent i 2019. Videre har 22 prosent av bedriftene satt egne mål for reduksjon av klimagassutslipp. Andelen som har klimaregnskap og klimamål er økende dess større bedriften er.

miljøfyrtårn bedrifter
Smart by
Rekordmange bedrifter miljøsertifiseres

For miljøsertifisering (ISO14001, EMAS eller Miljøfyrtårn) er det også en positiv trend. Mens 69 prosent av bedriftene ikke var miljøsertifisert for to år siden, har andelen sunket til 62 prosent i dag. Det er betydelig høyere andel miljøsertifiserte blant de større enn blant de mindre bedriftene. .

 

Avfallshåndtering og kildesortering

Kildesortering og riktig avfallshåndtering er i dag normen i de fleste norske hjem. , De fleste nordmenn mener de gjør sitt for å sortere plast og annet avfall. Mange forventer også at bedrifter skal komme mer på banen. Et solid flertall mener bedrifter må sørge for at produkter de lager kan repareres, at materialene kan resirkuleres og gjenvinnes, og at det brukes minst mulig emballasje (Forbruker og Bærekraft, Opinion 2021).

En viktig forutsetning som bidrar til å begrense klimagassutslipp er at næringslivet reduserer egen avfallsmengde, men også sørger for avfallshåndtering i form av kildesortering som tilrettelegger for materialgjenvinning når det først oppstår avfall. 3 av 4 virksomheter (73 prosent) har satt inn tiltak for å redusere mengden avfall, fordelt på 21 prosent som gjør dette i stor grad og 52 prosent som gjør dette i noen grad. Totalt oppgir nær alle bedriftene (96 prosent) at de kildesorterer avfall: 61 prosent opplyser at de gjør dette i stor grad, mens 35 prosent gjør dette i noen grad.