Nye reisevaner etter pandemien

Det siste året med koronapandemi har vært annerledes for de aller fleste. Restriksjoner knyttet til blant annet reiser og mobilitet har bidratt til at mange må forholde seg til en ny hverdag. Færre reiser, å måtte unngå kollektivtrafikk, å jobbe på hjemmekontor og begrensninger i sosiale sammenkomster har preget hverdagen til befolkningen. Et sentralt spørsmål er hvordan den «nye normalen» vil se ut når begrensningene letter.

Den nye ferienormalen?

Flere svarer at de vil feriere mer i nærmiljøet og Norge generelt enn før pandemien, samtidig som flere opplyser om at de vil feriere i utlandet i mindre grad enn før.

  • 1 av 3 (33 prosent) i Oslo tror at de vil feriere i Norge mer enn før koronapandemien, mens 1 av 10 (9 prosent) mener de vil gjøre det mindre enn før. Flest – 6 av 10 – (58 prosent) oppgir derimot at de ikke tror det vil være noe endring.
  • 2 av 10 (22 prosent) vil feriere mer i nærmiljøet, mens 1 av 10 (12 prosent) mener de vil gjøre dette mindre. 2 av 3 (66 prosent) tror ikke det vil være noen endring for dem.
  • Når det kommer til ferie i utlandet, opplyser 2 av 10 (19 prosent) at de vil gjøre dette i større grad enn før, men 3 av 10 (28 prosent) tror derimot de vil gjøre det i mindre grad. Halvparten (53 prosent) tror ikke det vil være noen endring.

Resultatet fra folk bosatt i Oslo (n=1500)

Flytrafikken har blitt kraftig redusert det siste året. På spørsmål om hvorvidt reduserte flyreiser vil bli en varig endring, svarer 1 av 4 (25 prosent) Osloborgere at de tror dette i ganske stor eller svært stor grad. 35 prosent oppgir verken eller, mens 31 prosent tror derimot at det i ganske liten eller svært liten grad vil være en varig endring for dem.

Endringer i hverdagsreisene

Myndighetenes råd om å ikke reise mer enn strengt nødvendig har gjort at folk reiser mindre. 55 prosent oppgir at de enten i større grad eller i mye større grad jobber på hjemmekontor. Like mange (54 prosent) sier de har reist mindre i forbindelse med arbeid. 79 prosent sier at de har reist mindre på fritiden.

Hvordan vi reiser har også endret seg. 65 prosent sier at de har reist mindre kollektivt. Samtidig har folk gått mer og syklet mer. Over halvparten (53 prosent) sier at de gått mer, og 9 prosent sier de har gått mindre. Det er omtrent like mange som sier at de har kjørt mer (27 prosent) som at de har kjørt mindre (25 prosent). Det er de individuelle reisemåtene som har vunnet terreng, og kanskje spesielt de aktive reisemåtene sykkel og gange. Her følger en oversikt over hvilke endringer folk tror vil bli varige for dem.

Oslo har det siste året opplevd mange restriksjoner grunnet korona. Flere av disse restriksjonene har påvirket hvordan vi beveger oss. I hvilken grad tror du at noen av disse endringene vil bli varige for deg? Stilt til de som er bosatt i Oslo (n=1500)

Oslo har det siste året opplevd mange restriksjoner grunnet korona. Flere av disse restriksjonene har påvirket hvordan vi beveger oss. I hvilken grad tror du at noen av disse endringene vil bli varige for deg? Stilt til de som er bosatt i nabokommunene i Viken (n=1000)

Flere har allerede eller planlegger å ta beina eller sykkelen fatt mer enn før

87 prosent av osloborgere oppgir at de enten allerede har begynt å gå mer eller planlegger å gå mer de kommende årene. Det er en økning fra 2020, da 82 prosent svarte det samme. Videre oppgir 59 prosent at de enten allerede sykler mer eller planlegger å sykle mer de to kommende årene. Det er også er en økning fra 50 prosent i fjor. Flere som planlegger å kutte i bilbruken. 44 prosent opplyser at de enten har eller skal kjøre bil mindre, en økning på 5 prosentpoeng fra 2020. Videre er det færre som planlegger å benytte seg av kollektivtransport til arbeid eller skole: I 2020 sa 2 av 3 (66 prosent) at de enten allerede har iverksatt eller planlegger å reise oftere med kollektivtransport til arbeid eller skole. I år har samme oppslutning falt med 11 prosentpoeng til 55 prosent.

Økning i elbiler på veiene fremover

Flere har allerede skaffet seg eller planlegger å bytte til elbil gjennom perioden fra 2019 til 2021 i både Oslo og gamle Akershus. Sistnevnte scorer gjennomgående høyere enn Oslo, men differansen er på sitt laveste i 2021, med henholdsvis 46 og 42 prosent oppslutning.

Hvor sannsynlig er det at du vil gjøre noen av følgende tiltak de neste to årene? – Bytte til el-bil. Sum utgjør: Har gjort det allerede, svært sannsynlig og ganske sannsynlig.