Jobbreiser og det grønne skiftet

Gjennomførte tiltak for klimavennlige jobbreiser

Næringslivet ble stilt spørsmål om hvordan de har tilrettelagt for at ansatte kan velge klimavennlig reise til og fra jobb. 78 prosent av bedriftene svarer at de helt eller delvis har lokaler nært et kollektivknutepunkt.  65 prosent av bedriftene har garderobe med dusj for ansatte som velger aktiv jobbreise.. Omtrent like mange, 67 prosent, har sørget for trygg parkering for sykler enten helt eller delvis. 47 prosent av virksomhetene har satt opp ladeplasser for el-bil.

figur: jobbreiser

Du vil nå få presentert en rekke tiltak din bedrift kan gjennomføre. På hvert av spørsmålene ber vi deg svare ja, nei eller delvis på om bedriften har gjennomført tiltaket. Totalnivå (n=418)

Holdninger og forventninger til det grønne skiftet

Forbrukere stiller stadig strengere krav til at bedrifter bidrar positivt til samfunnet. Det er derfor ikke overaskende at 82 prosent av næringslivet oppgir at det er svært eller ganske viktig å bli oppfattet som klima- og miljøvennlig av kundene. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra fjoråret.

Til tross for at det er viktig å bli oppfattet som klima- og miljøvennlig av kundene, er det kun 1 av 4 bedrifter som i svært eller ganske stor grad har endret bedriftens strategi for å møte en grønnere økonomi. Det er også et mindretall av bedriftene som tror at omstillingen til et lavutslippssamfunn kommer til å berøre bedriftens hovedaktiviteter på lengre sikt: 32 prosent er enige i dette mens 43 prosent er uenige. Enda færre, 18 prosent, ser for seg at konsekvensene av klimaendringene vil kunne berøre deres egen verdikjede fremover.

1 av 4 (24 prosent) av virksomhetene mener at en omlegging til en grønnere økonomi vil bidra til kommersielle muligheter i stor grad, mens 40 prosent mener at det i liten grad vil gjøre det. 29 prosent oppgir verken eller.