Om årets undersøkelse

Bystyret i Oslo har vedtatt at Oslo skal bli en klimarobust by tilnærmet uten utslipp av klimagasser i 2030. Hvordan vi skal oppnå dette vises i kommunens klimastrategi. Den består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder. Klimavennlig byplanlegging og -utvikling, infrastruktur og smarte energiløsninger vil spille en viktig rolle i veien fremover. Men for at Oslo skal nå sine klimamål, må også befolkningen og næringslivet være med på laget og ta del i store og små endringer. 

Klimaundersøkelsen gjennomføres for å kartlegge både gjennomførte klimatiltak og potensialet for adferdsendringer som bidrar til å senke klimagassutslipp. Den avdekker i tillegg holdninger til klimamålene og Oslos klimaarbeid. Vi spør næringslivet og befolkningen i Oslo, men også befolkningen i nabokommunene i det tidligere Akershus. Deres aktiviteter i Oslo, ikke minst gjennom arbeidslivet, har mye å si for klimamålene. 

Dette er sjette gang Klimaundersøkelsen gjennomføres. De to foregående undersøkelsene var preget av koronapandemien, den siste mer enn den første. Den første nedstengningen av samfunnet i 2020 skjedde mens undersøkelsen var i gang. I 2021 var vi midt i en lang periode med strenge restriksjoner som påvirket både arbeidsliv, utdanning, uteliv, transport og fritidsaktiviteter, spesielt i Oslo. Da årets undersøkelse ble gjennomført var alle koronarestriksjoner nylig opphevet i Norge. Samfunnet var, og er delvis fortsatt når dette publiseres, på vei ut av pandemien. Det vil likevel ta tid før både vaner og planer for framtida er upåvirket av de siste to årene vi har vært gjennom.  

I denne rapporten trekker vi linjene tilbake til resultatene pre-korona for en rekke spørsmål, for å sammenligne med forrige gang vi var i en «normaltilstand». Klimaundersøkelsen de kommende årene vil avdekke hvilke tendenser som forsterkes og hvilke som viser seg å være et midlertidig utslag av pandemien. 

Klimaundersøkelsen 2022 er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune.  

Det er intervjuet 1500 innbyggere i Oslo og 1000 i Viken (gamle Akershus) i alderen 15 år og eldre. Årets utvalg i Viken er basert på samme geografiske områder som tidligere undersøkelser.  Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av webskjema via e-post og ble sendt ut 3. mars og ble lukket 15. mars.  Næringslivsdelen ble gjennomført i tidsrommet 28. februar til 28. mars. Utvalget består av 443 virksomheter innenfor bransjene service, handel og industri i Oslo med minst 5 ansatte.  Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av webskjema via e-post.