Oslo som klimaby

I Oslo mener 3 av 4 at pandemien minner oss om hvor viktig det er å være forberedt på framtidige kriser som klimaendringene kan forårsake. Resultatet er omtrent som i fjor. Samtidig er det flere osloborgere enn i fjor (fra 53 til 62 prosent) som er svært eller ganske enige i at politikerne burde vist samme handlekraft overfor klimakrisen som de har gjort i koronakrisen.

Stabil støtte til klimamålet for 2030

Når det gjelder osloborgernes syn på kommunens klimamål, har støtten til 95 %-målet for 2030 vært ganske stabil i alle år undersøkelsen er gjennomført. I 2017 mente 76 prosent i Oslo at klimamålet var svært eller ganske viktig, mot 70 prosent i 2022. Det er de yngste innbyggerne (16-29 år) som i størst grad mener klimamålet er viktig (77 prosent), mens 62 prosent av de over 45 mener det samme.

3 av 4 i Oslo mener målet om at Oslo skal bli en by som tåler klimaendringer bedre er viktig. Samtidig har det vært en økning over tid i andelen som er bekymret over at Oslo ikke er godt nok rustet til å takle klimaendringer og ekstremvær. 36 prosent sa seg svært eller ganske enige i dette i 2018, mot 42 prosent nå.

Flest unge vil at Oslo skal gå foran

Det er viktig for flertallet av innbyggerne at Oslo går foran andre byer i klimaarbeidet for at Norge skal nå sine klimamål, og andelen som støtter dette er forholdsvis stabil: I 2018 mente 51 prosent dette var svært eller ganske viktig, mot 53 prosent nå. Det var imidlertid størst oppslutning om dette (58 prosent) i 2020, året etter at Oslo var europeisk miljøhovedstad.

Støtten er størst blant de yngste (16-29 år), der 67 prosent svarer at dette er svært eller ganske viktig. Støtten i befolkningen er også klart større enn motstanden. 20 prosent svarer at dette er svært eller ganske uviktig.

På spørsmål om at Oslo går foran andre byer internasjonalt i klimaarbeidet økte oppslutningen fra 47 prosent i fjor til 52 prosent i år.

Klimaundersøkelsen viser en litt synkende oppslutning om at arbeidet med klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i. I 2017 sa 69 prosent seg svært eller ganske enige i dette, mot 58 prosent nå. Det er imidlertid kun 15 prosent som sier seg svært eller ganske uenige i påstanden.

Samtidig har det over tid vært svingninger i hvordan oslofolk vurderer kommunens innsats for å senke byens klimagassutslipp. Andelen som mener den er svært eller ganske bra er tilbake på 34 prosent, det samme som i 2018. I 2019 nådde den en topp på 45 prosent.