Holdninger til trafikken

Mindre behov nå enn tidligere for flere bilfrie gater, ifølge innbyggerne

Når innbyggerne blir bedt om å ta stilling til om Oslo har behov for flere bilfrie gater, har andelen som er enige i dette vært fallende over tid. Andelen svært/ganske enige er 42 prosent i år mot 54 prosent i 2017. 20 prosent har ikke sterke meninger om dette og svarer verken eller. Støtten til bilfrie gater er størst blant dem som bor i indre by.

I tidsperioden 2020-2022 har andelen osloborgere som sier biltrafikken i mitt boområde er for stor vært ganske stabil. Når man ser utviklingen siden 2017, har imidlertid andelen som er enige i dette vært synkende: I årets undersøkelse er det 31 prosent som sier seg svært eller ganske enige i at biltrafikken i mitt boområde er for stor, mot 39 prosent i 2017.

49 prosent av innbyggerne i Oslo er svært/ganske enig i at trafikkbelastningen generelt er for stor, og andelen har sunket fra 66 prosent i 2017. Trafikkbelastningen i Oslo oppleves som noe mindre blant innbyggerne i Akershus, og også her har andelen som svarer svært/ganske enig sunket, fra 49 prosent i 2017 til 41 prosent i år.

Restriksjoner på biltrafikken

Samtidig mener under halvparten av befolkningen i Oslo at trafikken inn til Oslo bør reguleres etter hvor mye den forurenser: Andelen som er svært/ganske enig har sunket over tid, fra 56 prosent i 2017 til 44 prosent i år. Andelen som er uenige er imidlertid halvparten av dette igjen – 22 prosent.

For Akershus har andelen som støtter vært mer stabil over tid: 35 prosent var svært/ganske enige i 2017, mot 33 prosent nå.

Når innbyggerne blir bedt om å ta stilling til om miljø- og tidsdifferensierte bompenger er et viktig virkemiddel, svarer 42 prosent av innbyggerne i Oslo at de er svært/ganske enig i dette. Det er en nedgang fra 46 prosent i 2017. 31 prosent er svært eller ganske uenige i påstanden.

I Akershus har andelen som støtter vært mer stabil over tid, fra 33 prosent i 2018 til 31 prosent i år. Samtidig har motstanden mot miljø- og tidsdifferensierte bompenger (svært/ganske uenig) sunket i Akershus, fra 45 prosent i 2018 til 39 prosent i år.

I spørsmålet om Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt var det 55 prosent som støttet dette (svært/ganske enig) i 2017. Denne andelen er siden sunket til 49 prosent i år, men dette er likevel en signifikant oppgang fra 2021 (45 prosent). 30 prosent er svært eller ganske uenige.

Det har samtidig vært en nedgang i andelen som synes Oslo har gått for langt med å fjerne biler fra sentrum, fra 49 prosent svært/ganske enig i 2021 til 45 prosent i år. For Akershus har tilsvarende andel sunket fra 57 prosent i 2021 til 53 prosent i år. Samtidig ligger andelen som mener det har blitt for vanskelig å bruke bil i Oslo sentrum stabilt. Andelen svært/ganske enig er 54 prosent i Oslo og 64 prosent i Akershus.

Tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange

Når det gjelder om det bør satses mer på kollektivtrafikken for å redusere behovet for bil i Oslo-området, har andelen svært/ganske enig vært fallende over tid, fra 92 prosent i 2017 til 74 prosent i år. Også i Akershus har støtten vært fallende, fra 80 prosent i 2018  til 65 prosent i år.

I 2022 ser vi en økende støtte til at fremkommeligheten for syklister og gående bør prioriteres foran bilister: Andelen som er svært/ganske enig i dette i Oslo er 51 prosent i år mot 45 prosent i 2021. Dette er likevel lavere enn i 2017 (56 prosent). I Akershus er tilsvarende andel 37 prosent i år mot 33 prosent i 2021 (i 2018 var andelen også 37 prosent).

Over halvparten i Oslo mener vi bør legge bedre til rette for sykling og for gange enn i dag. Her er det ingen vesentlige endringer i resultatene de siste tre årene. Over tid har det vært noe nedgang i støtten til at parkeringsplasser i utvalgte traseer i byen bør fjernes for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten for syklistene: Fra 42 prosent i 2017, til 32 prosent i år.

I årets undersøkelse ble det for første gang spurt om det er for lite offentlig tilgjengelig lading for elbil. 4 av 10 i Oslo mener det er for lite offentlig tilgjengelig lading. Andelen som mener dette er naturlig nok mye høyere blant elbileiere enn blant andre innbyggere. Det er flest i ytre øst og færrest i indre øst som er svært eller ganske enige i påstanden.