Økt bevissthet om klimarisiko

Klimaundersøkelsen stiller spørsmål knyttet til bedriftenes bevissthet om overgangsrisiko og fysisk risiko. Overgangsrisiko er risikoen bedriftene møter ved overgangen til nullutslippssamfunnet, som nye reguleringer, ny teknologi, markedsendringer eller omdømmerisiko. Fysisk risiko er risikoen fra konsekvensene av klimaendringer, som mer ekstremvær og varige endringer som havnivåstigning. Undersøkelsen viser tydelig større bevissthet om overgangsrisiko i næringslivet, mens bevisstheten om fysisk klimarisiko ikke har samme økning. 

Andelen bedrifter som er bevisste på fysisk klimarisiko i verdikjeden har økt med fem prosentpoeng fra i fjor, mens det ikke er noen signifikant endring i andelen bedrifter som forventes å berøres av konsekvenser av klimaendringene lokalt i Oslo. Bevisstheten om overgangsrisiko er imidlertid sterkt økende. 

Undersøkelsen viser en signifikant økning i andel bedrifter som i stor grad berøres i dag av omstillingen til et lavutslippssamfunn, fra 25 prosent til 36 prosent. Tilsvarende har andelen som i liten grad berøres sunket fra 53 prosent til 38 prosent. På sikt forventer 42 prosent av bedriftene å berøres av overgangen. Det opp fra 31 prosent i fjor.  

Store bedrifter med over 50 ansatte og industribedriftene skiller seg ut som mest bevisste på overgangsrisiko – over halvparten forventer at deres kjernevirksomhet vil berøres av overgangen til lavutslippssamfunnet på sikt. 

Figur som viser andelen bedrifter som forventer at hovedaktiviteter blir berørt av omstilling til lavutslippssamfunn, fordelt på bransjene industri, handel og service

Et eksempel på overgangsrisiko er strengere klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Oslo kommune har de siste årene strammet inn klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Dette er et eksempel på tiltak som gir både overgangsrisiko og nye kommersielle muligheter for bedrifter, avhengig av deres evne til å tilpasse seg kravene. Andelen bedrifter som i stor grad har blitt påvirket av dagens klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser øker fra 14 prosent til 23 prosent. 38 prosent av bedriftene forventer å påvirkes av fremtidig strengere klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser, en økning på femten prosentpoeng fra i fjor.