Holdninger til trafikken

Støtten til kollektivtrafikken har vært jevnt høy, om enn noe fallende, i de årene Klimaundersøkelsen er gjennomført. I år svarer 75% i Oslo og 65% i Akershus at de er svært eller ganske enige i at det bør satses mer på kollektivtrafikken for å redusere behovet for bil i Oslo-området.

Graf som viser andelene i Oslo og Akershus som er enige i at det bør satses mer på kollektivtrafikken siden 2018

Andelene i Oslo og Akershus som har svart at de er svært eller ganske enige i at det bør satses mer på kollektivtrafikken for å redusere behovet for bil.

Om lag halvparten av oslofolk er svært eller ganske enige i at trafikkbelastningen i byen er for stor. 19 prosent er svært eller ganske uenige i dette. I 2017 mente 2 av 3 at trafikkbelastningen var for stor. I år er det en liten økning blant folk i Akershus som mener Oslo har for mye trafikk, fra 41 i fjor til 45 prosent nå.

Støtten til miljø- og tidsdifferensierte bompenger har sunket noe i Oslo, mens den har holdt seg stabil i Akershus. I 2017 svarte 46 prosent at de var svært eller ganske enige i at dette er et viktig virkemiddel for å redusere forurensing og biltrafikk inn til Oslo. I år er andelen 39 prosent. I Akershus var 1 av 3 enige i 2018, det samme som i år.

Den samme tendensen ser vi på påstanden at Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt. 46 prosent i Oslo er svært eller ganske enige i år, mot 55 prosent i 2017. Støtten er likevel klart større enn motstanden. 1 av 3 er svært eller ganske uenige. I Akershus var 34 prosent svært eller ganske enige i påstanden i 2019, mens det gjelder 36 prosent i år. Samtidig svarer 45 prosent av oslofolk av de er svært eller ganske enige i at Oslo har gått for langt i å fjerne biler fra sentrum. Andelen er omtrent lik som da spørsmålet ble stilt første gang i 2020.

Færre i Oslo mener nå det er behov for flere bilfrie gater. I 2017 sa 54 prosent seg svært eller ganske enig i at Oslo trenger flere bilfrie gater, mot 38 prosent i år. Omtrent like mange sa seg svært eller ganske uenige i påstanden.

Tilrettelegging for gående og syklister

Støtten til at framkommelighet for syklister og gående bør prioriteres foran bilister har vært ganske jevn blant Oslofolk. I 2017 sa 56 prosent seg svært eller ganske enige i dette, mot 48 prosent i år. Hver fjerde i Oslo er svært eller ganske uenige. I Akershus har andelen som støtter økt, fra 37 prosent i 2018 til 40 prosent i år.

Omtrent halvparten i både Oslo og Akershus er svært eller ganske enige i at Oslo bør legge bedre til rette for sykling enn i dag.

Støtten synker imidlertid når det kommer til det konkrete tiltaket å fjerne  parkeringsplasser i utvalgte traseer i byen for å bedre framkommelighet og sikkerhet for syklister. 42 prosent i Oslo sa seg svært eller ganske enige i at dette er et viktig tiltak i 2017, mot 29 prosent i år.