Forbruk, gjenbruk og avfall

Over de siste fire årene ser vi at flere nå svarer at de forbruker mindre enn før. I år svarer 28 prosent i Oslo at de allerede har redusert forbruket. Det er en viss kjønnsforskjell, for andelen er 35 prosent blant kvinner og 22 prosent blant menn. Ytterligere 49 prosent mener det er sannsynlig at de vil gjøre det de neste to årene. 

I år har vi for første gang spurt om folk vil redusere forbruket av ulike varegrupper, for eksempel ved å gjenbruke og reparere.  

Figur som viser svarene for senket forbruk for sportsutstyr, klær, elektronikk og møbler/interiør

Svarene viser at det er på klær og møbler/interiør flest oslofolk mener de allerede kjøper mindre nytt enn før. De største forskjeller mellom kjønn finner vi for kleskjøp. 33 prosent av kvinner mener de allerede kjøper færre nye klær, mot 21 prosent blant mennene. 22 prosent i aldersgruppen 16-29 svarer det samme, mens det jevnt over gjelder 3 av 10 i de andre aldersgruppene.   

Oslofolk mener også de er blitt flinkere til å kaste mindre mat. I 2019 svarte 35 prosent at de har redusert matsvinn, mens 46 prosent gjør det i år. 

Det har svingt mer hvor flinke oslofolk selv mener de er til å kildesortere mat- og plastavfall 

Graf som viser andelen som svarer at de kildesorterer henholdsvis plast- og matavfall

I år svarer 57 prosent at de har økt kildesorteringen sin, både for mat- og plastavfall. Høyest var tallene midt under koronapandemien, men nivået i år er likevel klart høyere enn i 2019. 

Andelen som svarer at de spiser mindre kjøtt enn før stiger jevnt. I 2019 svarte 18 prosent av oslofolk dette, mens 25 prosent svarer det i år. I tillegg tror 32 prosent at de vil spise mindre kjøtt de neste to årene. Det er, kanskje ikke så overraskende, store kjønnsforskjeller.

<img decoding=» />

Mer overraskende er det kanskje at det er i aldersgruppen over 60 år at andelen som svarer at de har senket kjøttforbruket sitt er størst, med 28 prosent. Geografisk er det også forskjeller. 3 av 10 i Oslo indre øst spiser mindre kjøtt, mens 2 av 10 gjøre det samme i Oslo ytre øst.