Ansvaret for gjennomføring av tiltak fordeles på de kommunale virksomhetene og innebærer rapporteringskrav på lik linje med virksomhetenes økonomiske rapportering. Klimabudsjettet tydeliggjør også hvilke nasjonale og regionale tiltak som direkte bidrar til utslippskutt i Oslo. Klimabudsjettet legges fram for hele økonomiplanperioden 2022-2025.

Dette er kapittel 2 i sak 1/2022

Klimaetatens vedlegg til sak 1/2022 kan du lese her. Det beskriver metodevalg og analyse for beregning av tiltakseffekter, potensial for videre utslippskutt i klimabudsjettet og bruk av utslippsramme. I tillegg presenteres andre effekter utover reduksjon i utslipp av klimagasser som tiltakene i klimabudsjettet kan føre til.