2.7 Nye bevilgninger til klimatiltak 2022–2025

Nedenfor er en oversikt over foreslåtte tilleggsbevilgninger til tidligere og nye tiltak i klimabudsjett for 2022.

Tabell 2.4 Drift (tall i tusen)

kap. Drift 2022 2023 2024 2025
125 Digital oppfølging av klima- og miljøkrav 2 500 2 500 2 500 2 500
125 Mobilitetsansvarlig 500 1 000 1 000 1 000
400 Overvåking og etterdrift av kommunale nedlagte deponier 1) 6 000 5 700 5 700 5 700
542 Styrke arbeidet med trafikkreduksjon og fremkommelighet for kollektiv 4 000 4 000 4 000 4 000
543 Leie av ladecontainer for tyngre kjøretøy og leie av midlertidig areal 2 000 2 000 2 000
542 Driftsfølgevirkninger og økte priser i nye driftskontrakter, blant annet for å følge opp klimakrav 2) 44 400 44 400 44 400 44 400
542 Sykkelprosjektet – økt kapasitet 1 500 3 000 3 000 3 000
761 Sykkelprosjektet – økt kapasitet 1 500 3 000 3 000 3 000
771 Støtteordning for klimavennlige jobbreiser i kommunale virksomheter 10 000
711 Kompensere for tap av billettinntekter 135 000 25 000 25 000
711 Elektrifisering av kollektivtilbud 51 000 50 000 50 000
Sum 207 400 116 600 140 600 138  600

 

  1. Tiltaket gjelder deponiene Grønmo og Rommen, og inkluderer gjennomføring av tiltak for å redusere og håndtere sigevann, og avrenning. På Grønmo planlegges også oppgradering av anlegg for uttak av deponigass.
  2. Økningen i Bymiljøetatens ramme med 44,4 mill. årlig i økonomiplanen skal gå til å dekke økte kontraktspriser til vei- og vinterdrift, drift av nye vei- og belysningsanlegg og park og byrom. Noe av prisøkningen følger av klima- og miljøkrav.

Tabell 2.5 Investering, tall i tusen

Kap. Investering 2022 2023 2024 2025
542 Etablering av nullutslippsone 4 000 10 000 10 000 10 000
543 Lading av elkjøretøy – pakke 15 000 61 500 61 500 30 500
308 Videreføre låneordning til utskiftning elbiler i bydelene 20 000 20 000
590 Utskiftning til nullutslippmaskiner og kjøretøy 10 000 10 000 10 000 8 500
172 Battericontainer på utslippsfri byggeplass 2 000
179 Strømforsyning for lading på byggeplass 4 000
192 Avsetning for å dekke merkostnader til utslippsfrie varebiler, tunge kjøretøy og maskiner 50 000
Sum 85 000 81 500 101 500 69 000