Oslo har et mål om å redusere de direkte klimagassutslippene med 95 % innen 2030 sammenlignet med 2009. For å styre mot dette målet arbeider byrådet for å nå årlige utslippsrammer som presenteres i klimabudsjettet. Fra 2009 til 2021 er de direkte utslippene redusert med 30 %. Med de vedtatte virkemidlene i dette klimabudsjettet kan Oslo oppnå en reduksjon på rundt 63 % i 2030 sammenliknet med 2009-nivå. Samtidig er det et potensial for å redusere utslippene opp mot 79 % i 2030 dersom nye, identifiserte virkemidler blir vedtatt og gjennomført. Klimabudsjett 2024 viser at større utslippsreduksjoner er mulig, men for at Oslo skal nå klimamålet er det behov for både å forsterke eksisterende virkemidler, og identifisere og iverksette nye.

Oslo kommune bruker klimabudsjettet som styringsverktøy for å systematisere og målrette klimaarbeidet. Klimabudsjettet er en integrert del av det økonomiske budsjettet. Gjennom klimabudsjettet settes klimaarbeidet på dagsorden i alle budsjettdiskusjoner og inkluderes i de overordnete budsjettdokumentene. Ansvaret for gjennomføring av tiltak og virkemidler fordeles på de kommunale virksomhetene og innebærer rapporteringskrav på lik linje med den øvrige økonomiske rapporteringen. Klimabudsjettet viser tiltak og virkemidler som gjennomføres for å kutte utslipp innenfor Oslos grenser (direkte utslipp).

Nytt i klimabudsjett 2024

I klimabudsjettet for 2024 er for første gang også utslipp som oppstår utenfor Oslos grenser, men som er en konsekvens av forbruk av varer og tjenester i Oslo, inkludert (indirekte utslipp). Klimabudsjettet beskriver også viktige satsinger for å nå målene i Klimastrategien (sak 109/20). Klimabudsjettet legges fram for hele økonomiplanperioden 2024-2027.

Les også: