Nye bevilgninger til klimatiltak for å redusere direkte utslipp 2024–2027

Nye bevilgninger til klimatiltak, tall i tusen

Virksomhet Tiltak  2024 2025 2026 2027
Renovasjon- og gjenvinningsetaten (selvfinansierende) Utredningsmidler – 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst 11 000
Bymiljøetaten Merkostnader grunnet overgang til nullutslipp og andre krav 21 200 21 200 21 200 21 200
Kjøp av transporttjenester (Ruter) Kostnadsvekst 129 000 129 000 129 000 129 000
Kjøp av transporttjenester (Ruter) Drift av kollektivtilbudet 147 500 112 800 112 800 112 800
SUM 308 700 263 000 263 000 263 000

Byrådet foreslår i tillegg å sette av 65 mill. på investeringsbudsjettet til Renovasjon- og gjenvinningsetaten i 2025, i tillegg til tidligere bevilgede midler for å skifte ut renovasjonsbiler. Byrådet foreslår også å styrke utbyggingen av hurtiglading for elektrisk tungtransport og drosje. Det foreslås å sette av 10 mill. i 2024 og 10 mill. i 2025 på Bymiljøetaten – parkerings investeringsbudsjett.