Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har inngått en ny avtale om Oslopakke 3. Avtalen omfatter enighet om takstendringer for bompenger, og en enighet om forlengelse av Oslopakke 3-avtalen til og med 2045. Den nye avtalen inneholder flere tiltak som vil gjøre det mer attraktivt for aktører i vare- og nyttetransporten å omstille kjøretøyparken sin.  

–  Den nye avtalen i Oslopakke 3 viser en tydelig retning for Oslo; byen skal være en foregangsby for utslippsfri næringstransport. En viktig del av pakken er at tunge kjøretøy som går på biogass, hydrogen eller strøm, og elektriske varebiler kjører gratis i bomringen frem til 2030. Det gir forutsigbarhet og er viktig for de som går foran og investerer i grønne løsninger sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune.  

Bompengefritak til 2030 

Oslos klimastrategi har mål om at alle varebiler skal være nullutslipp og alle tunge kjøretøy være nullutslipp eller biogass innen 2030. Bompenger er et av de viktigste virkemidlene for å nå dette målet.  

I den nye avtalen ligger det nå inne et fritak i bomringen for elvarebiler og nullutslipp- og biogasslastebiler frem til 2030. Dette blir viktig for at flere transportaktører skal omstille kjøretøyparken sin.  

– I dialog med aktørene, har de fortalt oss at det trengs forutsigbarhet om fritak frem i tid. Særlig for varebilene, der det ikke har vært et forutsigbarhetsvedtak i bomringen tidligere. Nå er dette på plass i Oslo. Dermed blir det mer forutsigbart å investere i elvarebiler og nullutslipp- og biogasslastebiler. Nå håper vi at staten følger etter og sikrer elvarebilene fritak nasjonalt, på samme måte som el-lastebilene, sier Margrethe Lunder, klimarådgiver i Klimaetaten.  

Derfor bør Nasjonal transportplan (NTP) også prioritere omstilling av varebilene gjennom å sikre bompengefritak til 2030 for elvarebiler, slik det er foreslått for tunge kjøretøy. 

I den nye Oslopakke 3-avtalen ligger det inne fritak i bomringen for elvarebiler og nullutslipp- og biogasslastebiler frem til 2030. Foto: Pål Laukli

Økte takster for fossile vare- og lastebiler

I tillegg til å fungere som et virkemiddel for å få flere nye nullutslippskjøretøy, kan bompenger også bidra til å fase ut fossile kjøretøy raskere. Et annet punkt i den nye OP3-avtalen er at takstene for fossile vare- og lastebiler vil øke frem mot 2030. Særlig for tunge fossile kjøretøy vil miljødifferansen øke betydelig fremover. Dette vil gjøre at levetidkostnadene for nullutslippslastebiler kommer bedre ut sammenlignet med diesel, til tross for høyere investeringskostnader. 

Klimaetaten har fått gjennomført virkemiddelanalyser for både varebiler og lastebiler. Her blir bompenger pekt på som et svært viktig virkemiddel for omstilling av næringstransporten i Oslo. De som kjører mye i Oslo vil nå få et endre bedre insentiv for å skifte ut eller kjøre mindre med sine fossile kjøretøy. 

– Dette vil være viktig for å nå Oslos klimamål om at alle varebiler i Oslo skal være utslippsfrie, og tunge kjøretøy være utslippsfrie eller på biogass i 2030. Det vil også være viktig for statens mål for nybilsalg om at det fra 2030 kun skal selges nullutslippsvarebiler og nullutslipp- og biogasslastebiler, sier Margrethe Lunder.  

Tabell: Takstendringer uten bompengerabatt. Endringene kommer i 2025, 2026 og 2028. 

Oslo kommune gir støtte til ladere

www.klimatilskudd.no finner du ulike tilskuddsordninger til både ladere og hurtiglader av elvarebil, lastebiler og busser. I tillegg støtter Enova kjøp av tunge nullutslippskjøretøy og bedriftslading.