Om årets undersøkelse

Det grønne skiftet er allerede godt i gang med å forme hovedstaden og vil være en av de mest omfattende endringene i byen i nyere tid. Målet er en klimarobust by tilnærmet uten utslipp av klimagasser i 2030. Omstillingen av Oslo til et klimavennlig samfunn vil også gi ytterligere positive ringvirkninger som blant annet renere luft og vann, flere sykkelveier og bedre kollektivtransport. Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjetter spiller en viktig rolle i dette skiftet.

 

 

Kommunens klimastrategi består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder som til sammen viser hvordan alle disse utfordringene skal imøtekommes. Klimavennlig byplanlegging og -utvikling, infrastruktur og smarte energiløsninger vil spille en viktig rolle i veien fremover. Men for at Oslo skal nå sine klimamål, må også befolkningen og næringslivet være med på laget og ta del i store og små endringer.

 

Det siste året har vært preget av koronapandemien og inngripende tiltak for å hindre smittespredning. Gjøremål og begivenheter vi tidligere har tatt for gitt, er ikke lenger en selvfølge. Råd om å unngå reiser og kollektivtrafikk, arbeide på hjemmekontor og begrense sosiale sammenkomster har gitt oss en annen hverdag enn normalt. Resultatene i årets Klimaundersøkelse bærer derfor preg av å være gjennomført i «annerledesåret». Avslutningsvis har det vært endringer i skjemaet siden fjoråret. Man kan derfor ikke utelukke at nye spørsmål / annerledes rekkefølge på svaralternativene kan ha spilt noe inn.

 

Det er femte året på rad at Klimaetaten i Oslo kommune gjennomfører Klimaundersøkelsen. Undersøkelsen skal bidra til kartlegging av befolkningens og næringslivets atferd og deres holdninger til klima og kommunens klimaarbeid. I år ble næringslivsdelen gjennomført på senere tidspunkt enn befolkningsdelen, grunnet koronarestriksjoner i hovedstaden, som har ført til at mange bedrifter har holdt stengt.

 

Befolkningsundersøkelsen er gjennomført av Opinion i mars med 1500 respondenter i Oslo. Som tidligere år ble undersøkelsen i tillegg gjennomført i de kommunene i Viken som tilsvarer gamle Akershus fylke med 1000 respondenter.

 

Næringslivsdelen ble gjennomført i mai med 418 virksomheter innenfor bransjene service, handel og industri i Oslo med minst 5 ansatte. Antall svar er på et noe lavere nivå enn tidligere, som kan ha sammenheng med at mange bedrifter fremdeles er berørt av koronapandemien og derfor ikke prioriterer å svare på undersøkelsen.  Den vurderes likevel å være representativ.

Les tidligere rapporter: