Koronapandemi og klimaprioriteringer

Kan koronapandemien forklare nedgang i oppslutningen rundt Oslo kommune sine klimatiltak?

Koronapandemien har vært dominerende i nyhetsbildet det siste året. Det kan stilles spørsmål om problemstillinger knyttet til klima og bærekraft har blitt påvirket av dette. Som tabellen under illustrerer, er det noe splittet formening om pandemien gjør at det er viktigere å bevare det næringslivet vi har framfor å prioritere klimatiltak. Likevel ser majoriteten også fellestrekk mellom koronapandemien og mulige utfall av klimaendringene: 73 prosent av Oslos befolkning og 69 prosent av beboerne i deler av Viken mener at pandemien minner oss om hvor viktig det er å være forberedt på fremtidige kriser som klimaendringene kan forårsake.

Kan koronapandemien føre til et mer klimavennlig samfunn?

Om lag 6 av 10 mener at pandemien gir mulighet til omstilling til et mer klimavennlig samfunn, fordelt mellom 61 prosent enighet i Oslo og 57 prosent i nabokommunene. I begge områder er det langt flere som er enige enn uenige, hvor kun henholdsvis 15 prosent og 11 prosent sier seg uenig.

 

Bør politikerne vise samme handlekraft ovenfor klimakrisen som koronakrisen?

I Oslo oppgir halvparten (53 prosent) at politikerne burde vise samme handlekraft ovenfor klimautfordringer som ved pandemien. I gamle Akershus er samme andel på 47 prosent. Også her er den langt flere som sier seg enig enn uenig: I Oslo er 22 prosent uenige, mens i gamle Akershus er oppslutningen på 24 prosent.