Oslo som klimaby

Flertallet i befolkningen støtter Oslos klimamål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030

Årets Klimaundersøkelse viser at et klart flertall mener at det er viktig at Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Totalt oppgir 68 prosent av Oslos befolkning at de synes dette er svært eller ganske viktig. I nabokommunene i gamle Akershus er samme oppslutning noe lavere, 60 prosent.

Felles for både befolkningen i Oslo og nærliggende kommuner i Viken er at oppslutningen er fallende fra i fjor med en reduksjon på henholdsvis 9 og 17 prosentpoeng. Det bør merkes at ved årets Klimaundersøkelse ble det innført et midtpunkt i svarskalaen «verken eller» i tillegg til at svarskalaen ble snudd motsatt vei sammenlignet med tidligere. Dette gjør at sammenligning med tidligere resultater innebærer usikkerhet.

I Oslo oppgir kvinner i større grad enn menn at de anser målet som viktig. 74 prosent av kvinnene er positive mot 62 prosent av mennene. De som er under 45 år vurderer målet som viktigere enn de som er over 45 år. De som er bosatt i ytre øst mener målet i mindre grad er viktig enn de som er bosatt øvrige steder i hovedstaden.

I gamle Akershus ser vi samme mønster basert på kjønn som i Oslo: 68 prosent av kvinner i deler av Viken mener målet om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 er svært eller ganske viktig, hvor menn sin andel er 51 prosent. Det er videre geografiske forskjeller, hvor de som er bosatt i vestre eller søndre del av tidligere Akershus i større grad mener det er viktig enn de som er bosatt i indre eller ytre øst.

Oslo som foregangsby i klimaarbeidet

50 prosent oppgir at det er viktig at Oslo går foran andre byer for at Norge skal nå sine klimamål. Dette er en nedgang på 8 prosentpoeng fra 2020, hvor 58 prosent mente det samme. Vi finner tilsvarende tendens i gamle Akershus, hvor 39 prosent anser dette som viktig, som er en nedgang på 6 prosentpoeng fra i fjor. I begge områdene vurderer kvinner det som mer viktig at Oslo går foran andre byer for at Norge skal nå sine klimamål enn menn.

På spørsmål om de mener det er viktig at Oslo går foran andre byer internasjonalt i klimaarbeidet ser vi samme mønster. I Oslo mener 47 prosent at de oppfatter det som svært eller ganske viktig, som er en reduksjon på 11 prosentpoeng fra 2020. I nabokommunene i Viken oppgir 38 prosent det samme, som er en nedgang på 7 prosentpoeng fra fjoråret.

Det er en overvekt i oppslutning om at arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i

57 prosent av Osloborgere sier seg enig i at arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i, mens 16 prosent er uenige. Nær 1 av 4 (23 prosent) oppgir at de verken er enige eller uenige. Samme mønster finner vi hos omkringliggende kommuner, hvor halvparten (49 prosent) sier seg enig i at arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i, mens 19 prosent ikke er enige. 23 prosent stiller seg nøytrale med å svare verken eller. Det er en nedgang i oppslutning for både Oslo og nærliggende kommuner sammenlignet med fjoråret, som lå på henholdsvis 64 og 53 prosent.

 

klimagassregnskap: utsikt over oslo fra torshovdalen
Klimabudsjettet
Utslippene i Oslo ned 6,7 prosent