Holdninger til trafikken i Oslo

Osloborgere er mest positive til at trafikken inn til hovedstaden skal reguleres etter hvor mye den forurenser…

Blant de som bor i Oslo er det ca halvparten som er enige i at trafikken inn til Oslo skal reguleres etter hvor mye den forurenser: 45 prosent er enige, mens 26 prosent er uenige. 19 prosent stiller seg nøytrale. Det er noe lavere oppslutning enn tidligere– 51 prosent i 2019, 49 prosent i 2020 og 45 prosent i 2021. Blant nabokommunene til Oslo er det mer variasjon i svarfordelingen, og lavere oppslutning enn i Oslo: 36 prosent er enige i at trafikken inn til Oslo bør reguleres basert på hvor mye den forurenser, mens 32 prosent er uenige. 23 prosent er nøytrale. Her har oppslutningen vært relativt stabil siden 2019.

… og viser større støtte til at miljø- og tidsdifferensierte bompenger er et viktig virkemiddel for å redusere forurensning og biltrafikk inn i byen

44 prosent av osloborgere støtter opp under virkemiddelet, sammenlignet med 36 prosent som sier det samme i gamle Akershus. Det er videre et tilsvarende mønster som ovenfor, hvor det er høyere grad av enighet (44 prosent) enn uenighet (30 prosent) i Oslo mens det fremkommer en mer spredt oppfatning i gamle Akershus, hvor omtrent like mange er enige som uenige, henholdsvis 36 og 37 prosent.

4 av 10 er villige til å bruke bilen mindre for å begrense utslipp

I Oslo er 43 prosent av befolkningen villig til å bruke bilen mindre for å begrense utslipp, mens 38 prosent i nabokommunene i Viken svarer det samme. Dette er noe mindre oppslutning enn tidligere år. Spørsmålene om reisevaner og korona, som ble presentert i forrige avsnitt, kan ha hatt betydning for dette spørsmålet. Det siste året har vi blitt aktivt oppfordret til å ikke reise kollektivt.

Jeg er villig til å bruke bilen mindre for å begrense utslipp – Andel svært enig og ganske enig

Mange mener at Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt

45 prosent av Osloborgere mener at Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt, mens 35 prosent av befolkningen i nabokommunene i Viken oppgir det samme. Støtten er størst blant de som bor i sentrum av Oslo, hvor oppslutningen om at Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt er over 50 prosent i indre vest og øst. Samtidig er nesten halvparten (49 prosent) svært eller ganske enige i påstanden om at Oslo har gått for langt i å fjerne biler fra sentrum. Flest bosatt i ytre øst mener dette.

Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt - Andel svært enig og ganske enig

Blant de som selv bor i Oslo, oppgir 72 prosent at det bør satses mer på kollektivtrafikken for å redusere behovet for bil i Oslo-området. Oppslutningen er noe lavere blant de som bor i gamle Akershus, 63 prosent

Tidligere år har omtrent 80 prosent som bor i Oslo svart at de er enig i dette. Resultatet må sees i sammenheng med at myndighetene har oppfordret til å ikke reise kollektivt hvis det ikke er helt nødvendig det siste året.

Det bør satses mer på kollektivtrafikken for å redusere behovet for bil i Oslo-området – Andel svært enig og ganske enig

El-sparkesykler oppfattes som farligere enn tidligere for fotgjengere og det etterlyses i større grad regulering

Det ble åpnet for utleie av el-sparkesykler i 2019, og siden den tid har tusenvis av el-sparkesykler inntatt gatene i sentrum av hovedstaden. Det relativt ferske tilskuddet av transportmulighet er med på å prege byens transportbilde – til både glede og frustrasjon. Blant de som bor i Oslo, er det en økning i å ha tatt i bruk el-sparkesykler siste år. 3 av 10 (31 prosent) oppgir at de har benyttet seg av dette siste år, sammenlignet med 1 av 4 (24 prosent) året før. Videre fremkommer det at det er betydelig oppslutning (82 prosent) om at det er behov for regulering tilknyttet hvor mange el-sparkesykler til utleie som kan være i byen, som viser en økning på 7 prosentpoeng fra 2020. El-sparkesyklene oppleves også som å gjøre det farligere å være fotgjenger (84 prosent) – som også viser en vekst i oppslutning fra fjoråret på 6 prosentpoeng.