Stadig flere bedrifter tar klimaledelse på alvor

Mens bevisstheten om overgangsrisiko blir stadig større, viser undersøkelsen også at stadig flere bedrifter tar grep og gjør tiltak for å møte endringene. Undersøkelsen viser en gjennomgående positiv utvikling i hva bedriftene faktisk gjør innen klimaledelse. Flere ser kommersielle muligheter i en grønnere økonomi, fører klimaregnskap, har satt klimamål og stiller klima- og miljøkrav til sine leverandører. Store bedrifter ligger nå et godt stykke foran de mindre bedriftene i utviklingen, og fremstår bedre forberedt på å møte overgangsrisikoen fremover. 

Fire av fem bedrifter mener det er viktig å oppfattes som klima- og miljøvennlig av kundene. Andelen har holdt seg stabilt høy de siste tre årene.

Videre viser undersøkelsen en signifikant økning i andelen bedrifter som ser nye kommersielle muligheter i en grønnere økonomi, fra 27 prosent til 36 prosent det siste året.  I 2018 svarte bare 14 prosent at de så disse mulighetene i svært eller ganske stor grad.  Undersøkelsen viser også et stadig økende gap mellom små og store bedrifter. Mens over halvparten av de store bedriftene i 2023 ser nye forretningsmuligheter i overgangen til en grønnere økonomi (55 prosent), er det kun 31 prosent av de mindre bedriftene (5-19 ansatte) som ser slike muligheter.  

Klimaregnskap og klimakrav

Det har blitt mer vanlig at bedriftene fører klimaregnskap sammenlignet med tidligere år. Andelen bedrifter som fører klimaregnskap øker med syv prosentpoeng sammenlignet med 2022, fra 19 prosent til 26 prosent

Graf som viser andel bedrifter som fører klimaragnskap siden 2018Hele 53 prosent av store bedrifter fører klimaregnskap, mens kun 18 prosent av mindre bedrifter gjør dette. 

Andelen bedrifter som har satt egne mål for reduksjon av klimagassutslipp har økt fra 23 prosent i fjor til 31 prosent i år.  

Graf som viser andel bedrifter som har satt egne mål for klimagassutslipp

Nesten halvparten av de store bedriftene har satt seg klimamål De store bedriftene har også kvantifisert målet for utslippskutt i betydelig større grad enn mindre bedrifter.  

Andelen bedrifter som stiller klima- og miljøkrav til sine leverandører har økt fra 53 prosent til 58 prosent. Blant store bedrifter over 50 ansatte stiller hele 82 prosent klima- og miljøkrav i betydelig eller noen grad.  

Graf som viser andel bedrifter som stiller miljøkrav til sine leverandører siden 2018

På spørsmål om bedriften er miljøsertifisert er det ingen signifikant endring fra i fjor, men over tid ser vi en klar økning i bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårn. 12 prosent svarte at de var det i 2018. Nå gjelder det hver femte bedrift. Store bedrifter skiller seg kraftig ut i positiv retning.  

Alt blir dyrere

Det siste året har kostnadsnivået i samfunnet økt kraftig. For halvparten av bedriftene har ikke økte kostnader påvirket arbeidet med klima- og miljøtiltak, mens for 37 prosent har økte kostnader hatt påvirkning. Av disse har litt over halvparten nedprioritert klimatiltak, mens tre av ti har forsterket eller fremskyndet klimatiltak. Også her skiller de store bedriftene seg ut: Over halvparten av de store bedriftene som oppgir at økte kostnader har påvirket klima- og energiarbeidet, svarer at kostnadene har ført til forsterkede eller fremskyndede klima- og miljøtiltak. Ser man på ulikheter mellom bransjer, er det særlig innen industri at en stor andel av bedriftene har nedprioritert klimatiltak av hensyn til kostnader (68 prosent).  

Samtidig går andelen av bedriftene som mener at næringslivet bør ta et større ansvar for å redusere klimagassutslipp ned fra 55 prosent til 48 prosent. Blant store bedrifter mener hele 66 prosent at næringslivet bør ta større ansvar, mens andelen blant små bedrifter er kun 44 prosent.