Bruk av transportmidler

Klimaundersøkelsen gjennomføres i mars hvert år. I år hadde respondentene for første gang siden 2019 et helt år bak seg uten noen form for koronarestriksjoner. Men pandemien har trolig ført til endringer i reisevanene for flere. 31 prosent i Oslo svarer i år at de jobber mer hjemmefra enn før pandemien. Nesten like mange (29 prosent) svarer det samme i Akershus. Det er dermed å forvente at folk rapporterer om lavere daglig bruk av flere transportmidler i undersøkelsen.  

Bil

Fire av ti i Oslo svarer at husstanden ikke disponerer bil i det hele tatt. Det er en liten, men ikke signifikant, økning fra tidligere år. Det er klare forskjeller i bilholdet mellom de ulike områdene i Oslo. 

Figur som viser andelen som har bil i Oslo indre øst, indre vest, ytre øst og ytre vest

Andelen som disponerer bil i Oslos fire hovedområder.

I 2017 svarte 25 prosent i Oslo at de vanligvis kjører bil til jobb/skole. I år er det 1 av 10. 2 prosent svarte elbil i 2017, mot 9 prosent nå. I Akershus er nedgangen kraftigere blant de som svarer at de kjører til jobb/skole. I 2018 svarte 51 prosent bil og 8 prosent elbil, mot henholdsvis 27 prosent og 16 prosent i år. 

Andelen som svarer at de aldri eller sjeldent kjører bil eller gjør det sjeldnere enn noen ganger i måneden har steget fra 16 prosent i Oslo i 2019 til 42 prosent i år. I Akershus har tilsvarende andel steget fra 5 prosent til 17 prosent i samme tidsrom. 

Personer med elbil kjører oftere enn de som har fossilbil. 33 prosent av elbilistene i Oslo svarer at de kjører daglig, mot 19 prosent av de som har andre biler enn elbil. 

På spørsmålet om de kjører bil mindre, er det en klar endring over tid. I 2019 svarte 1 av 3 i Oslo at de enten gjør det allerede eller at det er svært eller ganske sannsynlig at de vil gjøre det de neste to årene. I år var andelen nær 1 av 2. Tilsvarende økning i Akershus gikk fra 32 prosent til 42 prosent. 

Når folk blir spurt om hvilke endringer i reisevaner fra koronapandemien de har videreført, svarer 12  prosent i Oslo at de i svært eller ganske stor grad har videreført det å kjøre mer bil. I Akershus svarer 15 prosent det samme. 

Kollektivt

Ruter melder at belegget i hovedstadsområdets kollektivtrafikk våren 2023 er tilbake på 94 prosent av nivået før koronapandemien. Klimaundersøkelsen tyder på at folks daglige bruk er lavere enn før. I 2020 svarte 63 prosent i Oslo at de vanligvis reiste med T-bane, buss eller trikk til jobb/skole. Dette er konsistent med årene før, og derfor trolig ikke påvirket av at den første nedstengningen av samfunnet på grunn av pandemien skjedde mens innhenting av svar i undersøkelsen pågikk. I år svarer 54 prosent det samme.  

Dette bekreftes når folk svarer på hvilke endringer i reisevaner fra pandemien som de har videreført. 16 prosent i Oslo svarer at de i svært eller ganske stor grad reiser mindre kollektivt enn før. 14 prosent i Akershus svarer det samme. 

Sykkel og gange

Hele 42 prosent i Oslo svarer at det å gå mer er en vane fra koronaen de har videreført. 45 prosent mener det er svært eller ganske sannsynlig at de vil gå mer de neste to årene. 

Det er store geografiske forskjeller i Oslo på hvor vanlig det er å gå til jobb eller skole. 

Figur som viser andelen som går til jobb/skole i Oslo indre øst, indre vest, ytre øst og ytre vest.

17 prosent i Oslo svarer at de i svært eller ganske stor grad har fortsatt med å sykle mer etter koronaen. Andelen som svarer at de vanligvis sykler til jobb/skole har imidlertid sunket fra 12 prosent i 2021 til 8 prosent i år. 

Fly

3 av 10 i Oslo svarer at de flyr mindre nå enn før koronaen.