Nye bevilgninger til klimatiltak 2023–2026

Drift 2023-2026

Navn 2023202420252026
Tall i tusen
Overføring av trykksatt del av deponigass på Grønmo*2 0002 0002 0002 000
Kostnadsvekst grunnet prisutvikling72 000
Lavere kollektivpriser206 400215 000215 000215 000
Økt satsing på trygg sykkelparkering2 5002500
SUM282 900219 500217 000217 000
*Oslo kommune forvalter fire nedlagte avfallsdeponier; Grønmo, Rommen, Langøyene og Stubberud. Byrådet øker bevilgningen av øremerkede driftsmidler med 4 mill. årlig i økonomiplanperioden for å sikre nødvendig drift og forvaltning av deponiene.

Investering 2023-2026

Navn 2023202420252026
Tall i tusen
Trafikkreduksjon40 00028 000
Trafikksikkerhetstiltak25 00037 000
SUM65 00065 000

Drift – selvfinansierende  2023-2026

Navn 2023202420252026
Tall i tusen
Oppfølging utredning om 65 % gjenvinningsgrad
og utslippsfri avfallshåndtering
5 000
SUM5 000

Investering – selvfinansierende 2023-2026

Navn 2023202420252026
Tall i tusen
Kjøp av nye renovasjonsbiler (biogass)10 10028 900
Overgang til nullutslipp – anleggsmaskiner
og kjøretøy
17 50033 80048 200
SUM17 50033 80058 30028 900