Nye bevilgninger til klimatiltak som støtter opp under mål 2, 3, 4 og 5 i klimastrategien

Indirekte utslipp

Drift

        Tall i tusen
Navn 2023 2024 2025 2026
Felles flåtesystem for Oslo (kjøretøy og maskiner) 500 500 500
Pilotering av bildeling som tjeneste for Oslo kommunes kjøretøy og maskiner 1 000 1 000
Gratis sunn og bærekraftig skolemat i videregående skole 19 000 19 000 19 000 19 000
Gratis, sunn og bærekraftig skolemat på ungdomstrinnet 15 000 19 000 19 000 19 000
SUM 35 000 39 500 38 500 38 500

Investering  

        Tall i tusen
Navn                 2023                  2024                  2025                  2026 
Felles flåtesystem for Oslo (kjøretøy og maskiner) 1 500 1 500 1 500
SUM 1 500 1 500 1 500

Energitiltak

Drift

        Tall i tusen
Navn 2023 2024 2025 2026
Energieffektivisering – etterisolering loft 15 000
Etablere energienhet for å sikre koordinert oppfølging av energiplanleggingen i kommunen 2 000 4 000 4 000 4 000
SUM 17 000 4 000 4 000 4 000

Investering

        Tall i tusen
Navn 2023 2024 2025 2026
Energieffektivisering -etterisolering 40 000
Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring 19 500
Utskifting av varmegjenvinnere og vifter 7 500
ENØK-pott 50 000
SUM 117 000

Byrådet foreslår å sette av ytterligere 132 mill. (15+117) i 2023 til energieffektiviseringstiltak og etablering av solceller i egne bygg. Inkludert mva-refusjon kan dette finansiere tiltak for 165 mill. I tillegg er det i vedtatt økonomiplan innarbeidet 9 mill. i 2023, slik at det totalt er avsatt 174 mill. til formålet i 2023.

Klimatilpasning

Drift

        Tall i tusen
Navn 2023 2024 2025 2026
Oslotrær – ivareta lokalt artsmangfold og redusere klimagassutslipp 9 500 9 500 9 500 9 500
SUM 9 500 9 500 9 500 9 500