Oslo kommune har snakket med 56 ulike næringsaktører, organisasjoner og enkeltpersoner om hvordan de vil påvirkes av et forbud mot fossile kjøretøy i Oslo sentrum. Samtalene har vært del av den pågående utredningen Oslo kommune gjennomfører om mulighetene for å innføre en nullutslippssone, hvor det kun er lov med kjøretøy som går på elektrisitet, biogass eller hydrogen.

 

Prosjektleder for nullutslippssonen i Bymiljøetaten, Ragnhild Hoel Århus, mener tilbakemeldingene fra medvirkningsprosessen er en viktig del av utredningen.

–  Målet har vært å få innspill til virkemidler som vil gjøre overgangen til utslippsfri transport enklere og minimere eventuelle ulemper av forbudet, sier hun.

bilde av Ragnhild Hoel Århus

Ragnhild Hoel Århus er prosjektleder for nullutslippssonen i Bymiljøetaten.

Store aktører er forberedt, de små etterlyser mer tid

Rapporten viser at det er stor vilje til å gå over til utslippsfrie kjøretøy. De store næringsaktørene er allerede godt i gang med å bytte ut sine fossile kjøretøy med elektriske alternativer. De ser derfor ikke store utfordringer med en eventuell nullutslippssone i sentrum. De små og mellomstore bedriftene med mindre økonomiske muskler, mener derimot at det planlagte tidspunktet for innføring av nullutslippssone kommer for tidlig. De etterlyser økonomiske støtteordninger til både kjøretøy og lading.

Hoel Århus er ikke overrasket over forskjellen mellom de store og mindre bedriftene.

–  Vi har bevisst snakket med både store aktører som har kommet langt og mindre aktører som ikke har begynt på omstillingen. Det har vært viktig for å få erfaringer fra de store og kunnskap om hva de mindre trenger for å jobbe i et utslippsfritt sentrum framover, sier Hoel Århus.

 

Behov for flere lademuligheter

Både de små og store næringsaktørene mener flere ladeplasser er avgjørende for å få en velfungerende nullutslippssone. Flere av de spurte syns det er risikabelt å bytte ut kjøretøyene sine før de vet at lademulighetene vil bli flere, og at ladekapasitet dedikeres til næringstransporten. Dette gjelder i sentrum, på godsterminaler og langs innfartsårene inn til Oslo.

–  Det er helt tydelig at næringslivet mener utbygging av ladekapasitet er det viktigste tiltaket Oslo kommune kan gjøre for å lage en velfungerende nullutslippssone, kommenterer Hoel Århus.

Flere gårdeiere mener at Oslo kommune i planleggingen bør inkludere tiltak for å redusere trafikken i gågatene i sentrum. Det krever bedre koordinering av varetransporten gjennom blant annet etablering av flere sentraler utenfor sentrum, hvor varer lastes om slik at færre vare- og lastebiler kjører til sentrum med varer.

 

 

Inngår i fremtidig anbefaling

Innspillene kommer fra aktører innen logistikk, handelsnæringen, håndverkere, sysselsatte, besøkende, samt aktører innen servering, overnatting og transport.

–  Innspillene vil være del av grunnlaget for Bymiljøetatens forslag til hvilke politiske og økonomiske virkemidler som bør tas i bruk for å få en velfungerende nullutslippssone, sier Hoel Århus.

Hun legger til at anbefalingene også vil gjelde innføringstidspunkt og geografisk område for sonen. I tillegg vurderer Bymiljøetaten mulige unntak, og vil inntil videre anbefale å gi unntak for beboere i nullutslippssonen. Disse vil involveres av kommunen senere når det blir aktuelt. Det anbefales også at det bør gis unntak for personer med funksjonsnedsettelser, utrykningskjøretøy og sikkerhets- og beredskapskjøring.

Anbefalingen fra Bymiljøetaten vil være klar til høsten og skal sendes til politisk behandling i Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Anbefalingene vil også basere seg på analyser av effekt på trafikk og klima, samt vurdering av praktisk gjennomføring av sonen.

Medvirkningsprosessen er gjennomført av Halogen, Fo°tprint Consulting, It’s Tomorrow og Multiconsult. Hele rapporten kan leses her . Se også mer info på nettsiden til Oslo kommune om nullutslippssone.