Klimastrategi for Oslo mot 2030

Satsingsområde 5, transport: Vare- og tungtransport

Alle varebiler skal være utslippsfrie. All tungtransport i Oslo skal være utslippsfri eller bruke bærekraftige fornybare drivstoff innen 2030

Innenfor vare- og nyttetransporten har det tatt lengre tid å få inn nullutslippskjøretøy, sammenlignet med person- transporten. Andelen tunge kjøretøy (over 3,5 tonn) med nullutslippsteknologi i bomringen var null prosent i februar 2019. Vi ser imidlertid nå et voksende tilbud av elektriske varebiler. Nyttekjøretøy byttes ut betydelig raskere enn personbiler, så en endring av denne bilparken kan forventes å skje raskere når nullutslippsalternativer er på markedet, så fremt disse er praktisk og økonomisk konkurransedyktige.

Også for vare- og nyttekjøretøy må stat og kommune jobbe sammen for å oppnå nullutslippsløsninger. Stortinget vedtok gjennom behandlingen av gjeldende Nasjonal transportplan (Meld. St. 33 (2016-2017): Nasjonal transport- plan 2018–2029) et mål om at det skal være utslippsfri varetransport i byene i 2030. Det er per nå ikke statlige virkemidler som bringer oss til dette målet.

Vare- og nyttekjøretøy er ikke underlagt merverdiavgift ved kjøp. Merverdiavgiftsfritak, som har vært et avgjørende virkemiddel for å fremme nullutslipps personbiler, er derfor ikke et aktuelt virkemiddel i dette segmentet. Foreløpig er biogass- og nullutslippsalternativene blant disse kjøretøyene mindre konkurransedyktige på pris enn fossile alternativer. Dette øker behovet for å etablere andre og effektive nasjonale insentiver for valg av tyngre kjøretøy med biogass- eller nullutslippsteknologi. Det vurderes ikke som aktuelt å innføre et byomfattende, lokalt forbud mot fossile varebiler for at alle varebiler skal være utslippsfrie i 2030.

Nullutslippsteknologier (el og hydrogen) vil utgjøre en stor del av løsningen for Oslo, men biogass og eventuelle andre biodrivstoff som kan dokumenteres å gi tilsvarende eller bedre klimanytte og som er bærekraftig produsert, vil også inngå som del av løsningen, se boks 5 nedenfor. De fleste av dagens biodrivstoff vurderes først og fremst som over- gangsløsninger inntil løsninger for el, hydrogen og biogass finnes for alle kjøretøysegmenter.

Boks 5. Drivstoff i nullutslippsbyen

I den framtidige nullutslippsbyen vil de rene nullutslippsteknologiene (el og hydrogen) utgjøre en stor andel av løsningen for å unngå klimagassutslipp fra kjøretøy og maskiner.

Byrådet vil imidlertid presisere at biogass og eventuelle andre biodrivstoff som er bærekraftig produserte og som kan dokumenteres å gi tilsvarende klimanytte som el og hydrogen, er en viktig del av klimaløsningen for tunge kjøretøy, anleggsmaskiner og skip.

Produksjon av biogass fra lokale avfallsressurser er god ressursutnyttelse og har ikke de samme negative effektene i produksjon som en del andre biodrivstoff har. Bruk av biogass medfører noe utslipp som bidrar til lokal luftforurensning.

Tilgang til fyllestasjoner for fornybare drivstoff (energistasjoner) har vært en utfordring i Oslo og omegn over lengre tid. Uten enkel tilgang til drivstoff, vegrer transportaktører seg for å investere i nullutslipp og biogassdrevne kjøretøy. Samtidig ser vi at drivstoff-/energi-bransjen vegrer seg for å etablere energistasjoner uten trygghet for avsetning. Samtidig overgang til fornybare drivstoff blant transportaktører, kjøretøysprodusenter og energistasjonsaktører vil være en nøkkel til raskere innfasing av biogass og nullutslipp i transportsektoren i og rundt Oslo. Oslo kommune har derfor arbeidet aktivt blant annet med å legge til rette for tomter for energistasjonsaktører, dialogkonferanser og initiativ til intensjonsavtaler mellom kjøretøyprodusenter, energistasjonsaktører, brukere (flåteeiere) og innkjøpere av transporttjenester.

Norges første fyllestasjon for flytende biogass åpnet i desember 2018 i Oslo, som et viktig første bidrag til å øke bruken av biogass. I tillegg finnes det fyllestasjoner for komprimert biogass og bioetanol i Oslo. Det er per juni 2019 ingen hydrogenstasjoner i Oslo, men i Sandvika og på Hvam (midlertidig stengt på grunn av ulykke). En ytterligere hydrogenstasjon er under prosjektering i Oppegård.

Byrådet vil:

  • At Oslo kommune skal være en tilrettelegger for samtidig overgang til fornybare drivstoff for transportaktører, kjøretøyprodusenter og energistasjonsaktører
  • Bidra til etablering av energistasjoner som tilbyr minst ett fornybart drivstoff, utover lading og biodiesel. Søke et regionalt samarbeid om dette
  • Stille krav eller etablere virkemidler som sikrer at eksisterende bensinstasjoner i økende grad tilbyr fornybare drivstoff
  • Videreføre og utvikle tilskuddsordninger for etablering av nødvendig ladeinfrastruktur for elektriske vare- og nytte- kjøretøy, og løpende vurdere ordninger for hydrogen og biogass. Oslo kommune skal som hovedregel ikke dublere tilskuddsordningene som finnes under Enova
  • Utarbeide en plan for ladeinfrastruktur både for personbiler og vare- og nyttetransport
  • Arbeide for et fossilfritt Oslo sentrum innenfor Ring 3 innen 2024 bl.a. gjennom:

o Vegtrafikklovens bestemmelser om områder med spesielle krav til kjøretøy.
o Miljødifferensiering i trafikantbetalingssystemet.
o Jobbe systematisk og helhetlig med trafikkplanlegging og forvaltning av vegareal for å redusere trafikk o Å prioritere utslipps- og fossilfrie prosjekter i sentrumsområdene

  • Sikre fortsatt fritak for bomavgift for elektriske varebiler og tyngre nullutslippskjøretøy i minst tre år. Sikre rabatt/fritak fra bomavgift for kjøretøy som går på ren biogass, og jobbe for rabatt for bærekraftig bioetanol dersom det kan gi tilsvarende klimanytte
  • Bruke innkjøpsmakt til å etterspørre nullutslipp eller biogassdrevne kjøretøy som hovedregel. I anskaffelser av transporttjenester skal Oslo kommune stille krav til bruk av fornybare drivstoff, fortrinnsvis elektrisitet, hydrogen eller biogass. Det skal utarbeides nødvendig veiledning om hvordan klimakrav inkluderes i anskaffelsesdokumentene
  • Promotere Enovas tilskuddsordninger for klimatiltak der de er tilgjengelige. Klimaetaten skal jobbe sammen med Enova for å sammen utvikle bedre tilskuddsordninger
  • Samarbeide med næringen, staten og forskningsmiljøer om å utvikle treffsikre og innovative virkemidler for å fase inn tyngre nullutslippskjøretøy fram mot 2030I tillegg vedtok bystyret å:✔ Sammen med transportnæringen gjøre Oslo til en pilotby for utslippsfri tungtransport, og legge til rette for flere energistasjoner.✔ Gradvis forbeholde næringsparkeringsplasser og taxiholdeplasser i sentrum til utslippsfrie kjøretøy.