Klimastrategi for Oslo mot 2030

Avfall

  • Oslo skal ha en kretsløpsbasert avfalls- og av- løpshåndtering basert på ombruk, materialgjen- vinning og energigjenvinning som ikke gir utslipp av klimagasser