Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020 og er en oppdatert og samlet strategi for Oslos klimaarbeid. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Dokumentet inneholder byrådets vedtatte klimastrategi med mål og satsingsområder. De punktene som i tillegg ble vedtatt i bystyrebehandlingen er lagt til under de aktuelle satsingsområdene. Bystyrets vedtak om et utslippsreduk- sjonsmål og et trafikkreduksjonsmål i 2023 er integrert i hhv. relevant målformulering og satsingsområde. Teksten er i juni 2020 oppdatert med siste utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet og annen relevant statistikk. Utover dette er det ikke gjort noen endringer etter behandling i bystyret.

Les mer