Klimastrategi for Oslo mot 2030

2.3.3 Mål for energibruk

Byrådet foreslår følgende mål som gjelder all energibruk, både stasjonær og mobil:

Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 prosent sammenliknet med 2009

2009 er foreslått som referanseår, da det kan være hensiktsmessig å ha samme referanseår som utslippsreduksjons- målet. I 2009 var samlet energibruk 14,8 TWh. Ti prosent reduksjon innebærer en samlet energibruk på ca 13,3 TWh i 2030. Med utgangspunkt i befolkningsprognosene mot 2030, tilsvarer målet en reduksjon i energibruk per innbyg- ger på om lag en tredel.

Et mål om redusert energibruk bør ikke forhindre etablering av nye kraftkrevende næringer, drevet på grønn kraft, slik som datasentre, der overskuddsvarmen fra virksomheten kan nyttiggjøres. Dersom slike kraftkrevende næringer blir etablert i Oslo framover, bør disse vurderes unntatt i vurderingen av måloppnåelse. Slike etableringer kan være mer energieffektive i Oslo enn på steder der overskuddsvarmen ikke kan utnyttes.