– Skal vi nå klimamålet i 2030 er nytte- og tungtransporten avgjørende, sier Sture Portvik, leder av utbyggingen av ladeinfrastruktur i Bymiljøetaten i Oslo kommune. 

Han viser til den storstilte satsingen som er i gang for å få varelevering og tungtransport over på elektrisk drift. For å klare det har kommunen satt i gang en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur i byen.  

Og det synes på Filipstad hvor Oslo City Hub nå er etablert.   

omlasting av elektriske lastebiler

På Oslo City Hub blir varer losset om til elektriske lastebiler før de kjøres ut i byen. DB Schenker er et av firmaene som kjører elektrisk.

Nyttetransport vil være med

Et steinkast unna Tjuvholmen på Filipstad ligger Oslo City Hub. To containerbygg er satt opp med 16 ladere i hver. Disse er forbeholdt nyttetransport. For det er her kommunen nå setter inn nådestøtet – eller ladestøtet, ifølge Portvik.  

– Utfordringen er at nyttetransporten vokser veldig raskt. Vi handler mer online og har mer hjemlevering, sier Portvik. 

Nyttetransporten utgjør 44 % av utslippene fra veitransport, og veitransport ligger på i underkant av 50 prosent av de totale utslippene i Oslo.  

– Vi må sørge for at varetransporten er grønn. Det genererer mye kjøring rundt i byen når alt av mat og pakker fra butikker skal levers på døra, sier han.  

Portvik tror noe av online shoppingen vil gå ned når samfunnet åpner mer opp etter korona, men likevel er det viktig å ha klimafokus på nyttetransporten.  

man som putter ladekabel i en elektrisk lastebil

DB Schenker er et av transportfirmaene som lader lastebiler på Oslo City Hub.

DB Schenker, DHL og Posten har terminaler her hvor de lader elektriske lastebiler. Næringslivet vil nemlig være med, hvis forutsetningen er gode.

Det fikk Portvik merke da DB Schenker tok kontakt og sa at de har lyst til at all kjøring innenfor ring 3 skal være nullutslipp.

«Kan dere hjelpe oss?» var spørsmålet til Bymiljøetaten.    

– Det var musikk i våre ører, forteller Portvik.  

Transportfirmaet hadde behov for strøm etter å ha gått til innkjøp av elektriske lastebiler. Kommunen stilte blant annet med 16 depotladere, som vil si normallading mens de laster og losser varer, og det er starten på eventyret om Oslo City Hub på Filipstad.  

Nye millioner til ladeinfrastruktur

For å få ned utslippene fra veitrafikken foreslås det tiltak for å redusere biltrafikken og samtidig elektrifisere bilparken i Oslo-budsjettet for 2022. Det er det blant annet satt av 168,5 millioner kroner for å bygge ladeinfrastruktur til tunge og lette kjøretøy i perioden 2022 – 2025. Dette kommer i tillegg til 35 millioner kroner som allerede er satt av til dette for 2022. 

Det er et mål at Oslo skal blir en pilotby for utslippsfri tungtransport. Dette tiltaket vil kutte utslipp fra tungtransporten med over 17.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2025. Ladeinfrastruktur er et av tiltakene for å dette til, sammen med blant annet miljødifferensiering i trafikantbetalingssystemet, klimakrav i anskaffelser og tilskuddsordning for ladeinfrastruktur. 

I tillegg er det satt av 34 millioner kroner til å etablere nullutslippssone fra 2022 – 2025. Samtidig er 25 parkeringsplasser satt av til utslippsfrie varebiler innenfor ring 1. Til sammen vil da 109 av 123 næringsparkeringsplasser innenfor ring 1 være forbeholdt nytte- og varekjøretøy. 

Kollektivtrafikken er også viktig for å få ned klimagassutslippene.  Koronapandemien bidro til et fall i antall reisende. Når nye reisevaner skal etableres etter pandemien er målet er at flere reiser kollektivt igjen. Derfor er det satt av 185 millioner kroner til sammen fra 2022 – 2025 til kompensasjon for tap av billettinntekter, for at kollektivtilbudet skal kunne opprettholdes. 

Årets budsjett bidrar til at nær alle av Ruters busser blir elektriske i 2023.  Samtidig er det satt av en årlig økning fra 2023 på 50 millioner kroner for å sikre utslippsfri båt- og bussdrift i Oslo.

 

  • Les hele klimabudsjettet her!

Viktig at kommunen bidrar

Klimaetaten har sett på hva kommunen kan gjøre for å legge til rette for at lastebilnæringen også følger den gode trenden blant privatbilister, og går over til elektrisk drift.

Zero har laget en virkemiddelanalyse på oppdrag fra Klimaetaten, og har sett på hva som må til for å få utslippsfri og biogass tungtransport innen 2030.

– Analysen viser at økonomi og tilgang på ladeinfrastruktur og kjøretøy er de største utfordringene for næringen å gå over til nullutslipp, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune.  

Hun viser også til at flertallet av bedriftene er små bedrifter. Bedrifter har ulike forutsetninger for å omstille seg til det som skal bli den grønne normalen, forklarer Sørensen.  

– Da må vi ha god dialog med bransjen og hjelpe dem på veien. 

bilde av Heidi Sørensen

Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten

Tilskudd på veien til klimamålet

For å hjelpe næringslivet over på grønne transportformer, har Klima- og energifondet lansert nye klimatilskuddsordninger. 

– Vi lanserer en ny støtteordning for tunge kjøretøy som skal hjelpe næringen over på et grønt skifte, sier Sørensen. Vi er helt avhengig av at næringslivet er med og bidrar for å få ned klimagassutslippene. Da må også kommune være med og legge til rette for det med blant annet klimatilskuddsordninger. 

Bedrifter kan nå få tilskudd til etablering av ladepunkter for lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy. Støtteordningen er lansert fordi Oslo kommune ønsker å legge til rette for bruk av utslippsfrie tunge kjøretøy. Alle private virksomheter i Oslo kan søke på ordningen 

– Vi ser at det er behov for flere insentiver for å få nytte- og tungtransporten over på elektrisk drift. Gode støtteordninger som gjør det attraktivt å være med på det grønne skifte er derfor viktig, sier Sørensen.  

Den nye tilskuddsordningen føyer seg inn i en rekke av støtteordninger for lading som Oslo kommune tilbyr innbyggere og næringsliv. I tillegg til den nye støtteordningen for tungtransport har kommunen ordninger som støtter etablering av hurtiglading til elvarebiler, etablering av ladeinfrastruktur i bedrifter og etablering av ladestasjoner til drosjer.