Utredning og faglige anbefalinger til innføring av nullutslippssone i Oslo

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) ga 7. februar 2021 Bymiljøetaten i oppdrag å videre utrede nullutslippssone i Oslo. Oppdraget inneholder flere føringer, deriblant å utrede innføring med utgangspunkt i en utrullingsprosess innenfor opprinnelig Bilfritt byliv-området og Ring 2, først for lette kjøretøy og dermed alle kjøretøygrupper, med foreslåtte unntak hvert av trinnene. Bymiljøetaten ble også bedt om å gjennomføre hensiktsmessige medvirkningsprosesser.

Multiconsult har vært konsulent på oppdraget og har, sammen med sine underleverandører, gjennomført utredninger og medvirkningsprosess. Denne fagrapporten består av

  • sammendrag av arbeidet til Multiconsult
  • Bymiljøetatens egne vurdering basert på utredningene som er gjennomført for nullutslippssoneprosjektet
  • anbefalinger til byrådsavdeling for miljø og samferdsel for videre arbeid med gjennomføring og etablering av nullutslippssone i Oslo. Anbefalingene som blir gitt er basert på informasjon, tall og resultater som har vært tilgjengelig når rapporten har blitt utarbeidet.

Fagressurser i Bymiljøetaten har bidratt inn i besvarelsen av oppdraget, og rapporten er utarbeidet i tett samarbeid med Klimaetaten.

Rapporten er forankret i styringsgruppa for prosjektet. Styringsgruppa for nullutslippssone i Bymiljøetaten består av:
– Terje Grytbakk
– Kaisa Froyn
– Maja Cimmerbeck
– Susanne Lyng
– Signe Nyhuus
– Frederik Martiniussen

Oslo. Januar, 2023.

Mer informasjon om prosessen for å utrede en nullutslippssone i Oslo lgger her: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/nullutslippssone/

 

Les mer